Stredné Považie a Horná NitraTrenčiansky krajhistorickýlesníckyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Geomorfologická jednotka: Strážovské vrchy, Hornonitrianska kotlina
Geologická jednotka: jadrové pohorie, neogénna panva
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Bystričany – Chalmová,  vlak Bastričany
Východisko: Termálne kúpalisko Chalmová
Trasa: Termálne kúpalisko Chalmová – Malý Ľubín, vyhliadka (471 m n. m.) – Chalmová, Kaštieľ – Kostol sv. Anny – Termálne kúpalisko Chalmová
Dĺžka, prevýšenie: 5,3 km celá trasa náučného chodníka, prevýšenie 265 m; lesnícky okruh 1,6 km a historický okruh 3,7 km
Čas prechodu: 2 až 2,5 h (z toho iba lesnícky 1,5 h)
Počet zastávok: 8 + tabuľky pri drevinách
Náročnosť: stredne náročná trasa (v prvej časti lesníckeho okruhu pomerne strmé stúpanie)

Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: čiastočné prepojenie s modrou turistickou značkou

Rok otvorenia: 2018

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Lesy SR, š. p., OZ Prievidza, Lesná správa Nitrianske Rudno, Pod Borinou 168, 972 26 Nitrianske Rudno, tel. 046 5455284, mail: ls.nitrianskerudno@lesy.sk, Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany, tel. 046 5493120, mail: obec@bystricany.sk; Lovecký spolok Ľubín

Poznámka: Náučný chodník je dobre vyznačený. Na trase náučného chodníka sú vybudované odpočinkové plochy s altánkami, kaplnkou a rozhľadňou. Na lesníckom okruhu je použitie bicykla zakázané.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Obsah jednotlivých informačných panelov je dobre využiteľný pre terénne vyučovanie ako aj pre vlastivednú exkurziu či vychádzku. Vhodné je využiť aj malé informačné panely o jednotlivých drevinách. Chodník je na niektorých miestach exponovaný. Výstup na malú rozhľadňu je na vlastnú zodpovednosť.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Chalmová. Od roku 1924 miestna časť obce Bystričany. Najstaršia písomná zmienka je síce zo 14. storočia, ale už v 12. storočí stál v osade románsky Kostol sv. Anny, ktorý patrí medzi najstaršie sakrálne pamiatky na Slovensku. Pôvodný kostol bol v roku 1730 rozšírený a prestavaný, pričom pôvodné časti v súčasnosti tvoria presbytérium a sakristiu. V obci bol v 1. polovici 17. storočia vybudovaný renesančný kaštieľ s dvomi nárožnými vežami a rozsiahlym parkom. V parku boli vysadené domáce i cudzokrajné dreviny, pričom výslednú podobu má zo 60. rokov 19. storočia. Vtedy bola vysadená i pagaštanová alej prechádzajúca stredom parku. Kaštieľ a ani jeho areál nie je verejnosti prístupný. Na sever od obce boli vybudované kúpele.

Malý Ľubín (471 m n. m.). Nevýrazný vrchol v masíve Drieňového vrchu (616 m n. m.) budovaný ramsauskými dolomitmi a dolomitickými vápencami nad obcou Chalmová. Na prevažne južne orientovaných svahoch rastú porasty duba plstnatého, ktoré majú charakter lesostepí – koruny stromov nie sú zapojené a tvoria mozaiku v rámci otvorených trávinno-bylinných spoločenstiev. Tieto spoločenstvá sú druhovo veľmi pestré a vznikajú na miestach, kde je prevažne karbonatické geologické podložie, materská hornina vystupuje na povrch, pôdy sú plytké a silne presychavé. Vďaka extrémnym stanovištným podmienkam majú stromy nižší vzrast a rôzne deformované koruny. Okrem duba plstnatého tu rastú aj dub cerový, jarabina brekyňová a z krovín najmä drieň obyčajný. Na vrchole je vybudovaná cca 6 metrov vysoká rozhľadňa, vďaka ktorej sa naskytá výhľad na časť Hornonitrianskej kotliny, Vtáčnika, Tríbča a Nitrických vrchov.

Strážovské vrchy. Jadrové pohorie v oblasti zhruba medzi Trenčínom, Novákmi, Bojnicami a Ilavou, budované najmä vápencami a dolomitmi subtatranských príkrovov (granitoidné jadro nie je odhalené, leží v hĺbke). Od ostatných pohorí Centrálnych Západných Karpát sa líšia v tom, že nemajú ústredný chrbát, ale tvorí ich mozaika vrchov, hrebeňov a chrbtov a kotlín, navzájom prepojených hlbokými dolinami miestami s tiesňavovitými úsekmi. Ich dominantou je Strážov (1 213 m n. m.). Náučný chodník sa nachádza v podcelku Nitrické vrchy a ich južnej časti Drieňov. Pohorie je budované prevažne triasovými dolomitmy a dolomitickými vápencami. Nachádza sa tu niekoľko jaskýň.

 

Názvy informačných panelov

 

  1. Uvítanie, charakteristika chodníka

  2. Poľovníctvo
  3. Význam a funkcie lesa
  4. Ochrana prírody a krajiny
  5. Obhospodarovanie lesov
  6. Chráňme lesy – naše bohatstvo
  7. História územia a kaštiaľa
  8. História kostola

 

 

Exportovať do PDF