Nízke Beskydy a PoloninyPrešovský krajgeovednýhistorickýlesníckyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Geomorfologická jednotka: Bukovské vrchy
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: Národný park Poloniny a prírodná rezervácia Udava
Prístup: bus Osadné a 6 km po žltej turistickej značke k východisku v lokalite Uhliská
Východisko: Osadné, Uhliská
Trasa: Osadné, Uhliská – starý „krčmársky chodník“ – slovensko-poľská štátna hranica – Balnica (PL)
Dĺžka, prevýšenie: 2,2 km, prevýšenie 270 m
Čas prechodu: 2 h
Počet zastávok: 10
Náročnosť: mierne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Trasa vedie po žltej turistickej značke.

Rok otvorenia: 2008 slovenská časť, 2010 poľská časť

Textový sprievodca:  Medzinárodný lesnícky náučný chodník Udava – Solinka (ŠOP SR, Správa NP Poloniny)

Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, Čemernianska 1050, 093 03 Vranov nad Topľou, tel. 057 / 4423 769

Aktuálny stav: Chodník je vo veľmi dobrom stave.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie, avšak východisko je z centra Osadného vzdialené 6 km.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Osadné. Rusínska obec na hornom toku Udavy pod hlavným chrbtom Bukovských vrchov asi 20 km na sever od Sniny. Pod miestnym pravoslávnym chrámom Vznesenia Hospodinovho z roku 1933 sa nachádza krypta s pozostatkami vyše 1 000 ruských a rakúsko-uhorských vojakov z prvej svetovej vojny, padlých v okolí obce. Medzi zaujímavosti patrí ďalej gréckokatolícky kostol z roku 1792 a takmer 4 m vysoká drevená socha stojaceho medveďa, symbolu Rusínov. Socha nesie tabule, informujúce v štyroch jazykoch o kultúrnych a prírodných zaujímavostiach obce a okolia. Vznikla v roku 2008 ako pamiatka na natáčanie dokumentárneho filmu „Osadné“ režiséra Marka Škopa. Jej autorom je sochár Ľubo Birka zo Sniny.

Prírodná rezervácia Udava. Chránené územie v pramennej oblasti Udavy v Bukovských vrchoch na severovýchod od Osadného, vyhlásené pôvodne na výmere 52,09 ha v roku 1982 a v roku 2005 rozšírené na 391,98 ha na zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a lesných porastov. Je považovaná za jednu z najcennejších častí Národného parku Poloniny – Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty. V roku 2007 sa jej územie pre výnimočnú hodnotu zachovalých bukových a jedľovo-bukových lesných spoločenstiev stalo súčasťou Svetového prírodného dedičstva UNESCO ako súčasť lokality Karpatské bukové pralesy, neskôr transformovanej do 82 areálov sústavy so spoločným názvom „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ ležiacich v 12 európskych krajinách (2018). Vyskytuje sa v nich vzácna flóra (kosatec sibírsky, horec pľúcny), ale aj fauna (unikátny výskyt orlov, sov či šeliem: vlk, rys, medveď, mačka divá). Pred niekoľkými rokmi sa doň vrátili aj jeho niekdajší obyvatelia – zubry. Územie rezervácie leží v území európskeho významu NP Poloniny ako aj chráneného vtáčieho územia Bukovské vrchy (obe sú časťou sústavy Natura 2000).

Bieszczadská úzkokoľajka. Lesná železnica na poľskej strane vybudovaná z Noweho Lupkówa do Cisny-Majdanu v rokoch 1890 – 1898 z podnetu Hermana Jana baróna Tschecz de Lindewald, rakúskeho starostu Przemyslu. Jej hlavným poslaním bol zvoz dreva a preprava tovaru, fungovala na nej však aj osobná doprava. Pôvodný rozchod trate 760 mm bol počas druhej svetovej vojny prebudovaný na 750 mm. V súčasnosti je trať vyhľadávanou sezónnou turistickou atrakciou, a to v lete a výnimočne i v zime. Náučný chodník vedie k jej stanici Balnica, čím prejde z povodia Udavy do povodia Solinky.

Národný park Poloniny. Leží na severovýchodnom Slovensku na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou v Bukovských vrchoch. Bol vyhlásený v roku 1997. Podstatnú časť parku zaberajú bukové lesy, v ktorých významný podiel majú pralesy. Na hlavnom chrbáte Bukovských vrchov sú časté lúky – poloniny. Mnohé druhy organizmov žijúcich na území parku sú endemity. Najhodnotnejšie časti územia parku sú chránené v maloplošných chránených územiach: v národných prírodných rezerváciách (Stužica, Havešová, Riaba skala, Rožok, Pľaša, Stinská a Pod Ruským), prírodných rezerváciách (Bahno, Borsučiny, Bzaná, Gazdoraň, Hlboké, Hrúnok, Ruské, Stinská Slatina, Stružnická dolina, Šípková, Udava, Uličská Ostrá) a prírodnej pamiatke (Ulička). Územie Národného parku Poloniny včítane jeho ochranného pásma je súčasťou Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, druhej najväčšej v Európe. Pôvodne vznikla v roku 1993 ako slovensko-poľská, od roku 1998 po pripojení ukrajinských území je trilaterálna – prvá na svete. Pokrýva územie šiestich veľkoplošných chránených území. Okrem NP Poloniny ide o: Bieszczadský národný park, Cisniansko-Wetlinský park krajobrazovy a Park krajobrazovy Doliny Sanu v Poľsku a Užanský národný prírodný park a Nadsjanskyj regionálny krajinný park na Ukrajine. Viaceré vyššie spomenuté maloplošné chránené územia národného parku (Stužica, Rožok, Havešová) patria aj medzi lokality svetového prírodného dedičstva UNECSO so spoločným názvom „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ ležiacich v 12 európskych krajinách (stav v roku 2018). Pôvodný zápis sústavy „Karpatské bukové pralesy“ v roku 2007 tvorilo 10 lokalít na území slovensko-ukrajinských Karpát. Územie parku je tiež súčasťou chráneného vtáčieho územia Bukovské vrchy a viaceré plochy sú územiami európskeho významu (Bukovské vrchy, Ublianka, Stinská, Ulička). Obe kategórie sú súčasťou sústavy Natura 2000.

 

Názvy informačných panelov

  1. Obec Osadné
  2. Medzinárodný lesnícky náučný chodník Udava – Solinka
  3. Lesy a prírodné pomery v PR Udava
  4. Rozšírenie rezervácie Udava
  5. Obyvatelia Udavy
  6. V kráľovstve jedlí
  7. Riečne pirátstvo
  8. Zmeny štátnej hranice
  9. Lesné železnice
  10. Medzinárodný lesnícky náučný chodník Udava – Solinka

 

Exportovať do PDF