Podunajsko, Malé Karpaty, Považský Inovec a TribečTrnavský krajhistorickýlesníckyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Geomorfologická jednotka: Malé Karpaty
Geologická jednotka: jadrové pohorie
Chránené územia: Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
Prístup: bus Horné Orešany, Majdánske
Východisko: Horné Orešany, Majdán, zastávka busu
Trasa: Horné Orešany, Majdán – Olšovský mlyn – Husí stok – križovatka Jágerská – vodná nádrž Parina – Močiar
Dĺžka, prevýšenie: 5,6 km, prevýšenie 100 m
Čas prechodu: 3  h
Počet zastávok: 10; 14 informačných panelov
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, lesnícke, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Trasa vedie po zelenej značke a cyklotrase.

Rok otvorenia: 2002, 2016 obnova panelov

Textový sprievodca: skladačka Náučný chodník Majdán (2002)

Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Smolenice, Lesná správa Majdán, tel. 033 / 5588 219, 0918  333 063

Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave.

Poznámka: Väčšia časť trasy vedie po neverejnej asfaltovej ceste, posledný úsek po štrkovej ceste. Informačné panely Priehyba a Orešanská sonda sú lokalizované na zle prístupnom svahu bez smerovej šípky k opisovanému krasovému javu.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Horné Orešany. Obec v Podunajskej (Trnavskej) pahorkatine na úpätí Malých Karpát severozápadne od Trnavy. Vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku, ktorým prechádzala Česká cesta. Písomne je doložená v roku 1296. V roku 1547 sa tu usadili anabaptisti, vybudovali si tu habánsky dvor a zaoberali sa hrnčiarstvom. V 16. storočí nadobudla charakter mestečka: trhové privilégiá, cechy mlynárov a ševcov (obuvníkov). V 18. storočí tu bolo sedem múčnych mlynov, manufaktúra na vínny ocot a vínny kameň. V roku 1872 tu Pálffyovci založili továreň na farby a laky (dnešný Chemolak pri Smoleniciach). Obec má poľnohospodársky charakter, kde má významné miesto aj vinohradníctvo – obec preslávilo „orešanské červené“.

Majdán (aj Majdánske). Rekreačná osada v údolí riečky Parnej na okraji Malých Karpát v miestach, kde bývala vápenka, sklad dreva pre neďalekú chemickú továreň, mlyn či píla. Je časťou východne ležiacej obce Horné Orešany a leží pri ceste zo susednej obce Lošonec do osady Rybáreň vo vnútri Malých Karpát. Okrem viacerých súkromných chát sa tu nachádza aj ubytovňa, reštaurácia a bývalé letné kúpalisko.

Rybáreň. Sústava rybníkov v Malých Karpatoch na hornom toku Parnej nad Hornými Orešanmi, v ktorých sa chová pstruh potočný, pstruh dúhový a sivoň americký. Ich história siaha do roku 1879 a je spojená s menom Mórica Pálffyho. Pôvodne ich dal vybudovať na chov lososovitých rýb. V súčasnej dobe zabezpečuje tunajší odštepný závod chov rýb od ikier až po generačné ryby. Povyše rybníkov bola vybudovaná v roku 1993 vodná nádrž Parina pre ich zásobovanie vodou najmä v lete a má tiež ochrannú funkciu pred povodňami.

Bývalé lesné a priemyselné úzkokoľajné trate. Sústava lesnej konskej dráhy v okolí Majdánu v Malých Karpatoch a na ňu nadväzujúcich železničných tratí v širokom okolí Smoleníc, budovaná od roku 1880 grófom Jozefom Pálffym. Dopravovalo sa po nich drevo do chemickej továrne pri Smoleniciach. Časti úzkokoľajky slúžili až do roku 1960.

Kuchynsko-orešanský kras. Jedna z ôsmich krasových oblastí Malých Karpát. Vyvinul sa v severnej časti Pezinských Karpát medzi obcami Kuchyňa a Horné Orešany na vápencoch a dolomitoch tzv. vysockej série, patriacej ku krížnanskému príkrovu. Striedajú sa tu krasové (rôzne druhy vápencov) i nekrasové horniny (bridlice a zlepence karpatského keupru), čo limituje vývoj krasových foriem. Z povrchových krasových foriem sa tu vyvinuli škrapy, krasové jamy, ponory a vyvieračky, v podzemí sú jaskyne a priepasti.

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. Chránené územie vyhlásené v roku 1976 v troch izolovaných areáloch na väčšine územia jadrového pohoria Malé Karpaty medzi Devínom a Novým Mestom nad Váhom na juhozápadnom Slovensku. Horské územie – väčšinou náhle sa dvíhajúce z oboch susediacich nížin – s nadmorskými výškami kulminujúcimi vrchom Záruby (758 m) nad Smolenicami budujú najmä žuly, vápence, kremence, fylity a amfibolity. Nachádza sa tu osem krasových oblastí s približne 300 jaskyňami, z ktorých je jediná sprístupnená so sprievodcom (Driny) a dve neveľké (Deravá skala a Veľká pec) sú verejnosti voľne prístupné. Podstatnú časť pokrývajú listnaté lesy s bukom, dubom či hrabom, na skeletnatých podložiach tiež jaseňom, javorom horským a lipou. Miestami sa vyskytuje nepôvodný gaštan jedlý, borovica čierna, teplo- a suchomilné travinno-bylinné porasty, skalné a sutinové spoločenstvá, vzácne i rašeliniská a slatiny. Najvyššie časti najmä na obalových a príkrovových štruktúrach ako aj krasové areály sú turisticky veľmi atraktívne a frekventované. V rámci oblasti leží takmer dvadsať rôzne veľkých území európskeho významu (najrozsiahlejšie sú: Devínske Karpaty, Homoľské Karpaty, Kuchynská hornatina a Biele hory) a dva veľké areály z nej zaberá chránené vtáčie územie Malé Karpaty (obe kategórie sú súčasťou sústavy Natura 2000).

 

Názvy informačných panelov

  1. Horné Orešany a okolie
  2. Vápenka
  3. Olšovský mlyn. Lesy Slovenskej republiky, š. p
  4. Kuchynsko-orešanský kras. Horniny pod našimi nohami
  5. Husí stok. Les a voda
  6. Priepasť Priehyba
  7. Jáderka. Chránené vtáčie územie
  8. Rybáreň Parina. Chované druhy rýb
  9. Vodná nádrž Parina
  10. Orešanská sonda

 

 

Exportovať do PDF