Vážení učitelia,

náučné chodníky považujeme za ideálny priestor pre terénne vyučovanie, ktoré by malo byť neoddeliteľnou súčasťou výučby nielen prírodovedných predmetov na rôznych stupňoch škôl.

Na našej stránke sústreďujeme informácie o náučných chodníkoch na Slovensku a okrem rozsiahlej databázy chodníkov tu nájdete aj hodnotenie vybraných náučných chodníkov z podhľadu ich využiteľnosti v pedagogickej praxi. Samostatnú časť tvoria námety na terénne vyučovanie viazané na vybraný náučný chodník.Prečo zaradiť náučné chodníky do výučby?

Náučné chodníky sú pedagogicky veľmi vďačné, pretože:
  • formou výučby v bezprostrednej krajine podnecujú žiakov k pozorovaniu objektov, javov a niekedy aj aktuálnych procesov formujúcich krajinu v ich prirodzenom prostredí
  • umožňujú pozorovaním objektov, javov a procesov priamo na konkrétnom mieste a vlastnou skúsenosťou či zážitkom spoznávať ich názorne a bližšie a získané vedomosti sú tak trvácnejšie
  • prispievajú k opakovaniu a prehlbovaniu už nadobudnutých vedomostí z najrôznejších vedných disciplín (zoológie, botaniky, geológie, geografie, histórie...)
  • pomáhajú získavať nové poznatky, napríklad z oblasti environmentálnej, ekologickej, historickej a i.
  • priamo zapájajú žiakov do aktivít, zberu informácií či hľadania riešení pre zadané úlohy – žiaci sa v priebehu terénneho vyučovania na náučnom chodníku učia samostatnej práci rovnako ako skupinovej, ktorej základom je schopnosť komunikácie a kooperácie