Podunajsko, Malé Karpaty, Považský Inovec a TribečNitriansky krajgeovednýprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre bicyklevhodný pre kočíky (aj čiastočne)vhodný pre malé detivhodný pre školy
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Geomorfologické jednotky: Podunajská pahorkatina
Geologické jednotky: neogénna panva
Chránené územie: národná prírodná rezervácia Horšianska dolina
Prístup: bus Horša
Východisko: Horša, južný koniec obce
Trasa: Horša – Horšianska dolina – Malé Krškany (bývalý kameňolom)
Dĺžka, prevýšenie: 2,3 km, prevýšenie 20 m
Čas prechodu: 1 až 1,5 h
Počet zastávok: 3
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, geovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2010

Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave (2020).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Levická informačná agentúra, Ul. Ľ. Štúra č. 3, 934 01  Levice, tel. 036 /6318 037

Poznámka: V záverečnej časti chodníka v lokalite bývalého kameňolomu je altánok a možnosť posedenia.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Horša. Pôvodne samostatná obec, od roku 1986 mestská časť Levíc, sa spomína prvý krát v roku 1295. Názov obce je odvodený od mena jej majiteľov – Horhy. V obci sa nachádzajú tri historické stavebné pamiatky: baroková kúria postavená v roku 1755, v ktorej sa nachádzala vzácna zbierka listín, kníh a erbov; klasicistický evanjelický kostol a. v. z roku 1820 a romanticko-neskoroklasicistický kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1869 (v súčasnosti nevyužívaný).

Horšianska dolina. Dolina vytvorená riečkou Sikenica severovýchodne od Levíc. Severne od Horše sa Sikenica postupne zarezáva do  geologického podložia Ipeľskej pahorkatiny a vytvára približne 8 km dlhú dolinu, ktorá sa smerom na juh postupne rozširuje. V podloží sa nachádzajú mladotreťohorné vulkanické horniny – andezitové tufy, prípadne andezity, ktoré sú prekryté rôzne hrubou vrstvou spraše. Na niektorých miestach dolina dosahuje hĺbku až 80 metrov, pričom skalné bralá dosahujú na viacerých miestach výšku približne 30 metrov. Vďaka strmým svahom sa tu vytvorili dobré podmienky na rozvoj skalných a lesostepných teplomilných a suchomilných rastlinných spoločenstiev s výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov. Na dne doliny je najmä v jej južnej časti dobre rozvinutá niva Sikenice, na ktorej sa zachovali porasty lužného lesa.  Územie je od roku 1976 národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 326 ha. V minulosti boli v doline vybudované tri mlyny, pričom dodnes existuje len Pálov mlyn pred Malými Krškanmi, ktorý stojí na ľavom brehu Sikenice.

 

 

Názvy informačných panelov

  1. Horšianska dolina
  2. Rastlinstvo Horšianskej doliny
  3. Živočíšstvo Horšianskej doliny

 

 

Exportovať do PDF