Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina...Prešovský krajlesníckyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Geomorfologická jednotka: Šarišská vrchovina
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: MHD z Prešova do Hanisky: č. 24 zastávka Priecestie a č. 42 zastávka Borkút; vlak a bus Haniska; ďalej pešo smerom na západ po modrej turistickej značke k rázcestiu so žltou značkou
Východisko: Haniska, vstupný areál Lesoparku Borkút
Trasa: Haniska, v rámci areálu Lesoparku Borkút
Dĺžka: 0,5 km
Čas prechodu: 1 h
Počet zastávok: 6
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, ?okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočne je trasa zhodná so žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2014

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Technické služby mesta Prešov, a. s., Bajkalská 33, 080 01  Prešov

Poznámka: Novinkou lesoparku je diskgolfové ihrisko. Plánovaná je výstavba kyslíkovej dráhy, na ktorej budú umiestnené drevené prvky pre rehabilitačné a relaxačné cvičenia.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Prešov. Tretie najväčšie mesto na Slovensku, leží na sútoku Torysy a Sekčova v severnom výbežku Košickej kotliny medzi Šarišskou vrchovinou na západe a severným koncom Slanských vrchov na východe. Oblasť mesta bola osídlená už v dávnoveku. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1247, od roku 1347 bol slobodným kráľovským mestom na križovatke obchodných ciest a rozvíjali sa tu remeslá a kultúra. V roku 1604 ho dobylo sedmohradské knieža Štefan Bočkaj. Prešovské jatky – hromadná poprava 20 prešovských mešťanov a zemanov, ktorú v roku 1687 po vykonštruovanom procese za protihabsburský odboj a kalvínsku či evanjelickú vieru nariadil generál Antonio Caraffa. Prešovská vzbura – poprava 40 vzbúrených slovenských vojakov z roku 1918, ktorá predznamenala rozpad Rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 1919 tu bola vyhlásená Slovenská republika rád. Po vzniku Československa ako aj po oslobodení v roku 1945 nastal rozvoj mesta (priemysel).

Lesopark Borkút. Je súčasťou prímestských Mestských lesov Prešov v rámci Šarišskej vrchoviny. Sú lesmi osobitného určenia s významnou zdravotnou a rekreačnou funkciou. Rozloha Mestských lesov Prešov na dvoch lesných hospodárskych celkoch (Prešov a Chminianska Nová Ves) je približne 1 330 ha. Fytocenologicky patrí do druhého (bukovo-dubového) a tretieho (dubovo-bukového) vegetačného lesného stupňa. Najrozšírenejšou a zároveň hospodársky najvýznamnejšou drevinou je buk, tvoriaci 60 % porastovej plochy aj zásoby. Ďalšie dreviny, ktoré tvoria hospodársky podiel, sú hrab, dub a jedľa.

Ekopark Holá hora. Voľnočasové zariadenie v centre Prešova na Botanickej ulici zamerané na environmentálnu výchovu. Vznikol transformáciou z pôvodnej Stanice mladých prírodovedcov, ktorá vznikla pod správou vtedajšieho Domu pionierov a mládeže v roku 1969. V roku 1993 bolo založené Ekocentrum Holá hora. V Ekoparku rastú cudzokrajné dreviny a kríky (magnólia, rododendron, kryptoméria japonská, sofora japonská, vajgélia ružová, céder atlaský…). Súčasťou areálu je secesná vila, ktorá bola postavená na začiatku 20. storočia. Ponuku ekovýchovných programov pre školy tvoria tri moduly. Prvý obsahuje činnosti, ktoré sú spojené s problematikou ochrany životného prostredia, triedenia a následnej recyklácie odpadov. V druhom module ide o priblíženie lesa vo všetkých jeho podobách a oboznámenie sa s prácou lesníka. Tretí modul je zameraný na poľnohospodárstvo, na práce na poli,  starostlivosť o úžitkové zvieratá, liečivé rastliny a cestu od zrnka obilia ku chlebu. Jednotlivé moduly obsahujú edukačné hry, interaktívne zážitkové učenie, prvky lesnej pedagogiky, športové aktivity prepojené s zážitkovým učením, ktorých opis a náplň sú spracované osobitne pre jednotlivé vekové kategórie (materské, základné školy – prvý stupeň, základné školy – druhý stupeň a stredné školy). V ekoparku sa konajú kultúrne podujatia pre verejnosť s environmentálnou tematikou, je v ňom i malá zoo.

 

Názvy informačných panelov

  1. Vítame Vás v Mestských lesoch
  2. Les ako ekosystém
  3. Ako rastie les
  4. Les a voda
  5. Život v lese
  6. Čo ohrozuje les

 

    

Exportovať do PDF