Nízke Tatry, Starohorské vrchy a PohronieSlovenské stredohorieBanskobystrický krajarcheologickýhistorickýprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Geomorfologická jednotka: Starohorské vrchy, Zvolenská kotlina
Geologická jednotka: jadrové pohorie, neogénna panva
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Selce, Obecný úrad; po žltej turistickej značke do rekreačnej oblasti Čachovo
Východisko: Lyžiarske stredisko Selce – Čachovo
Trasa: Selce, Čachovo – dolina Selčianskeho potoka – Margušov – popod Rovne – Hrádok (834 m n.m.)
Dĺžka, prevýšenie: 5,7 km, prevýšenie 430m
Čas prechodu: 2 až 3h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, archeologické, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je, prístup zo Seliec po žltej turistickej značke

Rok otvorenia: 2017

Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Občianske združenie GENIUS LOCI SLOVACIAE, Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica, tel. +421 917 978 037, mail: genius.loci.slovaciae@gmail.com

Poznámka: V zime prístupný na bežkách, časť chodníka vedie po asfaltovej ceste vhodnej pre cyklistov.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie. Vzhľadom na dĺžku a prevýšenie vhodný pre starších žiakov. Občianske združenie v spolupráci s miestnou základnou školou každoročne organizuje prechod po náučnom chodníku pre žiakov s využitím obsahu informačných panelov. Na jednotlivých zastávkach sú pre žiakov pripravené interaktívne úlohy z rôznych tematických okruhov.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Selce. Obec na kontakte Zvolenskej kotliny a Starohorských vrchov sa po prvý krát spomína v roku 1332 s názvom Omnes Sancti de Zolio (Všetci svätí-patrocínium kostola). V tom čase tu už bola fara i kostol postavený pravdepodobne zásluhou zvolenského župana Dônča. Samotné osídlenie sa tu rozvinulo zrejme vďaka významnej obchodnej komunikácii, v prameňoch označovanej ako MAGNA VIA, ktorá v ranom stredoveku spájala centrálne oblasti Uhorska s Liptovom, Oravou a Poľskom. Zhruba od polovice 14. storočia patrili Selce ako poľnohospodárska usadlosť Ľupčianskemu hradu. Miestny gotický rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda pochádza zo začiatku 14. storočia. Nachádza sa v opevnenom areáli na vyvýšenine uprostred obce. Vzácne gotické drevorezby zo začiatku 16. storočia sú  dnes súčasťou muzeálnych zbierok v Banskej Bystrici. K neogotickej prestavbe kostola došlo po požiari v roku 1877. V tomto období rozšírili loď kostola západným smerom a postavili aj novú vežu

Hrádok. Archeologická lokalita Hrádok bola vyhlásená v roku 1968 za národnú kultúrnu pamiatku. Hrádok je jedným zo siete vrcholových hradísk, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Bystrice. Je lokalizovaný na pomedzí obcí Selce, Priechod a Baláže v nadmorskej výške 834 m. Mal dôležitý obranný charakter, keďže sa nachádzal v blízkosti bohatých zdrojov medených rúd neďaleko Španej Doliny a preto zrejme slúžil aj na ochranu týchto zdrojov a obchodných ciest s meďou. Hradisko tvoria dve malé plošiny, ktoré chránil od JV strany val, ktorý je už v súčasnej dobe nevýrazný. Jeho objavovanie sa začalo v 30. rokoch 20. storočia, kedy tu bol nájdený poklad v podobe strieborných rímskych mincí (denárov) a dvoch strieborných spôn. Z množstva objavených  denárov bolo najviac s vyobrazením Marca Aurélia (121 až 180 n. l. ), ktorý bol účastníkom jednej z vojnových výprav rímskej armády na území Slovenska. Z ďalších nálezov rímskych mincí treba pripomenúť denáre s vyobrazením cisárov Septima Severa a Trajána z obdobia rokov 117 až 195 n. l. Od samotného objavenia hradiska prebehlo viacero archeologických výskumov, ktoré doložili osídlenie krajiny od konca doby bronzovej. Odkryté boli pozostatky lužickej keramiky a púchovskej tuhovanej keramiky, ktorej nositeľmi boli Kelti reprezentovaný kmeňom Kotínov. Z týchto dôb boli nájdené aj železné a bronzové predmety. Ďalej boli objavené stopy po germánskom osídlení, predmety z obdobia sťahovania národov a  stredoveku, ale aj slovanské črepy zdobené širšími vodorovnými líniami datované do obdobia po Veľkej Morave.

Selce, Čachovo: Severne od obce je vybudované lyžiarske stredisko Čachovo so 4 vlekmi,  lyžiarskou škôlkou a prírodným klziskom. Na svoje tu prídu aj priaznivci bežeckého lyžovania, na 25 km udržiavaných tratí. V blízkosti strediska sa nachádza skokanský areál Dubiny.

 

Názvy informačných panelov

  1. Vitajte na náučnom chodníku
  2. Voda
  3. Lesy
  4. Lesné zvieratá
  5. Vtáctvo
  6. Liečivé byliny
  7. Geológia
  8. Hrádok

 

 

Exportovať do PDF