Milí priatelia a obdivovatelia slovenskej prírody a krajiny

Podieľajte sa, prosím, spolu s nami na tvorbe stránky.
Je isté, že nie je v silách pár autorov odsledovať všetko dianie okolo a na náučných chodníkoch.
Chodníky neustále pribúdajú, iné časom chátrajú a zanikajú.
Uvítame nielen Vaše podnety na aktualizáciu či doplnenie údajov,
ale aj Vaše fotky, ktoré môžu prilákať návštevníkov do im neznámych končín.


Chceli by ste doplniť nejaký chýbajúci náučný chodník?
Našli ste chybu?
Chcete nám poskytnúť vlastné foto z náučného chodníka?
Chcete u nás zverejniť svoj materiál o náučnom chodníku (skladačka, sprievodca a p.)?
Máte iný tip alebo pripomienku?

Napíšte nám

Obsah správy:Prípadnú nespokojnosť s aktuálnym stavom náučného chodníka odporúčame adresovať inštitúcii uvedenej
v pasporte chodníka ako kontakt, prípadne miestne príslušnému samosprávnemu úradu.

  Ak nám chcete poslať viac ako jeden súbor, prosím, vytvorte z nich jeden ZIP archív
  Aktívnym užívateľom nášho portálu, ktorým záleží na jeho kvalite a už nám prispeli svojou fotkou či radou, zo srdca ďakujeme! :)  Stránka vznikla s podporou projektu KEGA č. 003UK-4/2017 a udržiava a rozvíja sa s podporou projektu KEGA č. 065UK-4/2021

  Hlavní autori

  RNDr. Ivan Ružek, PhD.
  RNDr. Zora Machová


  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
  Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
   
  Ako citovať?
  Náučné chodníky na Slovensku [online]. Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ©2024 [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: http://naucnechodniky.eu

  Iné databázy náučných chodníkov

  Lesnícke náučné chodníky (na stránke Lesov SR, š. p.) Náučné banské chodníky na Slovensku (na stránke Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska) Náučné chodníky späté s jaskyňami (na stránke Správy slovenských jaskýň ŠOP SR) Náučné chodníky Tatranského národného parku (na stránke Štátnych lesov TANAPu) Náučné chodníky Národného parku Nízke Tatry (na stránke Správy NAPANT) Lesmír. Za tajomstvami divočiny (sprievodca náučnými chodníkmi vo forme mobilnej aplikácie)

  Mimo Slovenska

  Náučné stezky v České republice (na stránke APTiS Media) Lehrpfade [Österreich] (náučné chodníky v Rakúsku na stránke Spolkového ministerstva pre poľnohospodárstvo, regióny a turizmus) Die schönsten Themenwege und Naturlehrpfade [Österreich] (najkrajšie tematické cesty a náučné chodníky v Rakúsku na stránke Österreich ankommen und aufleben/Rakúsko: príďte a ožite)
  Literatúra o náučných chodníkoch

  BIZUBOVÁ, M. a KOLLÁR, D.: Náučné chodníky: juhozápad: 42 náučných chodníkov po Slovensku. Bratislava: Dajama, 2015. 160 s. ISBN 978-80-8136-038-1.

  BIZUBOVÁ, M. a KOLLÁR, D.: Náučné chodníky: severozápad: 43 náučných chodníkov po Slovensku. Bratislava: Dajama, 2015. 160 s. ISBN 978-80-8136-039-8.

  BIZUBOVÁ, M., RUŽEK, I. a MAKÝŠ, O.: Katalóg Náučné chodníky Slovenska. 1. časť. Bratislava: Strom života, 1998. 104 s. ISBN 80-88688-20-5.

  BIZUBOVÁ, M., RUŽEK, I. a MAKÝŠ, O.: Katalóg Náučné chodníky Slovenska. 2. časť. Bratislava: Strom života, 1999. 140 s. ISBN 80-88688-21-3.

  BIZUBOVÁ, M., RUŽEK, I. a MAKÝŠ, O.: Katalóg Náučné chodníky Slovenska. 1. časť. – 2. upr. vyd. Bratislava: Strom života, 2001. 112 s. ISBN 80-88688-02-7.

  BIZUBOVÁ, M., RUŽEK, I. a MAKÝŠ, O.: Katalóg Náučné chodníky Slovenska. 2. časť. – 2. upr. vyd. Bratislava: Strom života, 2001. 136 s. ISBN 80-88688-04-3.

  BURKOVSKÝ, J. a KRÁLIKOVÁ, K.: Náučné zariadenia v prírode: Príručka pre tvorbu, prevádzku a údržbu náučných chodníkov, lokalít a bodov. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2015. 36 s. ISBN 978-80-8184-036-4. > .PDF

  Náučné chodníky a náučné lokality v chránených územiach Slovenska. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochrany prírody a krajiny, 1997. 119 s. ISBN 80-88850-12-6.

  PACHINGER, P., CIMERMANOVÁ, I., SKUBINČAN, P., VAČOKOVÁ, L. a KRÁLIK, A.: Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť: Metodická príručka. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2016. 46 s. ISBN 978-80-895-0361-2. > .PDF

  SUCHÁ, B.: Sprievodca Náučné chodníky Slovenska. Liptovský Mikuláš: Ústredie štátnej ochrany prírody; Bratislava: Príroda, 1990. ISBN 80-07-00140-9.

  TRSTENSKÝ, T.: Náučné chodníky: stred a juh: 58 náučných chodníkov po Slovensku. Bratislava: Dajama, 2016. 160 s. ISBN 978-80-8136-040-4.

  Bizubová Ružek Makýš 1998 1. časť Bizubová Ružek Makýš 1999 2. časť Bizubová Ružek Makýš 2001 1. časť Bizubová Ružek Makýš 2001 2. časť  Odporúčame

  BEZÁK, V. a kol.: Geologicko-náučné mapy Slovenska: Tatry / Geological-educational Maps of Slovakia: Tatry Mts. 1 : 50 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. ISBN 978-80-89343-55-3. (Obsahuje mapu, interaktívne CD a sprievodcu.)

  ELEČKO, M. a kol.: Geologicko-náučné mapy Slovenska: Cerová vrchovina / Geological-educational Maps of Slovakia: Cerová vrchovina Upland  1 : 50 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001. ISBN 80-88974-00-3. (Len mapa.)

  KOBULSKÝ, J. a kol.: Geologicko-náučné mapy Slovenska: Zemplínske vrchy/Geological-educational Maps of Slovakia: Zemplínske vrchy  Mts. 1 : 50 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. ISBN 978-80-89343-98-0. (Obsahuje mapu, interaktívne CD a sprievodcu.)

  MADARÁS, J. a kol.: Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom 1 :25 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. ISBN 978-80-8174-000-8. (Obsahuje mapu, interaktívne CD a sprievodcu.)

  ŽEC, B. a kol.: Geologicko-náučné mapy Slovenska: Vihorlatské vrchy / Geological-educational Maps of Slovakia: Vihorlatské vrchy Mts. 1 : 50 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001. ISBN 80-88974-34-8. (Obsahuje mapu a sprievodcu.)  Stránka Náučná geológia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra okrem elektronických verzií vyššie uvedených geologicko-náučných máp vydaných tlačou poskytuje ďalšie mapové aplikácie geologických zaujímavostí Slovenska.

  ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA. Náučná geológia. Geology.sk [online]. [cit. 2023-03-06]. Dostupné z: https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/naucna-geologia/


  Jednou z aplikácií je napríklad prezentácia významných geologických a montanistických lokalít z celého Slovenska, spravidla chránených podľa národnej, niektoré i medzinárodnej legislatívy:

  LIŠČÁK, P. a kol.: Významné geologické lokality [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012. Dostupné z: http://apl.geology.sk/g_vglg  Mente et Malleo (MeM) [online]. Oficiálny elektronický spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti, poskytujúci informácie pre široké spektrum geologických vied, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie. Venuje sa i téme výučby a popularizácie geológie. Časopis vychádza zvyčajne dvakrát ročne – v letnom a zimnom termíne. eISSN 2453-9732. Dostupné z: https://www.geologickaspolocnost.sk/mem/

  Mente et Malleo (MeM) 01/2016 Mente et Malleo (MeM) 01/2017 Mente et Malleo (MeM) 02/2022 Mente et Malleo (MeM) 01/2021