Vážení učitelia,

náučné chodníky považujeme za ideálny priestor pre terénne vyučovanie, ktoré by malo byť neoddeliteľnou súčasťou výučby nielen prírodovedných predmetov na rôznych stupňoch škôl.

V rámci našej neustále sa rozširujúcej databázy náučných chodníkov na Slovensku nájdete v rámci charakteristiky každého náučného chodníka aj jeho hodnotenie z hľadiska jeho využiteľnosti v pedagogickej praxi. Postupne pribúdajú samostatné časti charakteristík jednotlivých náučných chodníkov vhodných pre prírodovedné vyučovanie v teréne s námetmi na terénne vyučovanie vo forme prípravy pred terénnym vyučovaním a pracovných listov pre žiakov.

Ďalšie inšpirácie pre vyučovanie v teréne, ako aj aktuálne informácie o geovedných prednáškach či súvisiace učebné texty nájdete aj na Geovedy pre každého – ďalšej stránke pracoviska, ktoré je autorom tejto databázy náučných chodníkov.Prečo zaradiť náučné chodníky do výučby?

Náučné chodníky sú pedagogicky veľmi vďačné, pretože:
  • formou výučby v bezprostrednej krajine podnecujú žiakov k pozorovaniu objektov, javov a niekedy aj aktuálnych procesov formujúcich krajinu v ich prirodzenom prostredí
  • umožňujú pozorovaním objektov, javov a procesov priamo na konkrétnom mieste a vlastnou skúsenosťou či zážitkom spoznávať ich názorne a bližšie a získané vedomosti sú tak trvácnejšie
  • prispievajú k opakovaniu a prehlbovaniu už nadobudnutých vedomostí z najrôznejších vedných disciplín (zoológie, botaniky, geológie, geografie, histórie...)
  • pomáhajú získavať nové poznatky, napríklad z oblasti environmentálnej, ekologickej, historickej a i.
  • priamo zapájajú žiakov do aktivít, zberu informácií či hľadania riešení pre zadané úlohy – žiaci sa v priebehu terénneho vyučovania na náučnom chodníku učia samostatnej práci rovnako ako skupinovej, ktorej základom je schopnosť komunikácie a kooperácie