Slovenské stredohorieBanskobystrický krajochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Geomorfologická jednotka: Kremnicke vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: národná prírodná rezervácia Boky
Prístup: bus a vlak: Budča, Hronská Dúbrava,
Východisko: Budča, cca 1,5 km z od obce lokalita Sietno, cca 300 m od Čertovskej koliby a železničnej zastávky Budča
Trasa: Budča, vyústenie doliny Veľký Sietenec – Čertova skala – dolina Breznického potoka – Hronská Dúbrava
Dĺžka, prevýšenie: 5,1 km, prevýšenie 300 m
Čas prechodu: 2,5 až 3 h
Počet zastávok: 13
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na zelenú turistickú značku od panela č. 1 po Čertovu skalu.

Rok otvorenia: 1978

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: Sprievodca po náučnom chodníku ŠPR Boky (1978)

Kontakt: ŠOP SR – Správa CHKO – BR Poľana, ul. J. M. Hurbana 20, Zvolen, Tel.: 045 5334834, E-mail: chkopo@sopsr.sk

Poznámka: Možnosť absolvovať chodník v oboch smeroch, výhodnejší je postup v smere číslovania. 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie a tiež realizáciu prírodovednej exkurzie. Obsah informačných panelov korešponduje s okolitou prírodou a je vhodne využiteľný pri vyučovaní.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Budča. Obec Budča leží 6 km juhozápadne od okresného mesta Zvolen, na pravom brehu rieky Hron na úpätí Kremnických vrchov. V prvej polovici 13-teho storočia bola už väčšou obcou, pretože už v roku 1239 stál v obci gotický kostol. Zmienka o nej je v záznamoch z roku 1225 ako Bucha, obec cudzincov. Vďaka svojej výhodnej dopravnej polohe bola v  18. storočí dostavníkovou stanicou na linke Banská Bystrica – Banská Štiavnica. V roku 1900 postihla obec aj kostol živelná pohroma, kedy drevené domy, pokryté slamou, rýchlo pohltil oheň a celé obec okrem troch domov zhorela do tla. Medzi sakrálne a zároveň stavebné dominanty obce Budča patrí rímsko-katolícky kostol zo 14. storočia.  Kostol renovovali v roku 1926. Postavili v ňom neogotický hlavný oltár s obrazom sv. Michala Archanjela. Významnou pamiatkou je i evanjelická zvonica z roku 1939, ktoré v roku 1995 obnovili, pretože bola poškodená počas bojov v marci 1945.

NPR Boky. Územie sa rozkladá na strmom svahu nad riekou Hron v NPR Boky, ktorá bola zriadená v roku 1964 za účelom ochrany vzácnej flóry a fauny a prirodzených spoločenstiev, ako aj geologických útvarov. Územie predstavuje jeden z najrozsiahlejších komplexov xerotermných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev s mimoriadnou biodiverzitou, pričom mnohé druhy organizmov tu dosahujú severnú hranicu rozšírenia. Z viac ako 300 taxónov vyšších rastlín pripadá polovica na druhy lesných fytocenóz v rámci typov biotopov teplomilných submediteránnych dubových lesov, dubovo-hrabových lesov karpatských a lipovo-javorových sutinových lesov. Na okraji pralesovej lokality sa vyskytuje aj biotop bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy. Najhodnotnejšie lesné porasty s dubom cerovým a ostatnými prirodzenými sprievodnými drevinami majú charakter pôvodného prírodného lesa – pralesa a patria medzi najzachovalejšie pralesy v pahorkatinách na Slovensku. Najstaršie duby tu majú 300 a viac rokov. Najhrubšie namerané dimenzie stromov dosahovali hrúbky cez 300 cm, alebo sa k tejto hranici približovali (dub zimný, dub cerový, jaseň štíhli, javor horský, buk lesný). Štruktúra lesov je prevažne dvojvrstvová, kde v hlavnej vrstve dominujú duby a v nižšej vrstve zase hrab obyčajný. V území sa vyskytuje množstvo druhov húb a bezstavovcov viazaných na prirodzené pralesové formácie. Vzhľadom na zachovalý charakter územia je tu z avifauny zaevidovaných viac ako 70 druhov hniezdičov. Bežné druhy fauny dopĺňa jazvec lesný, kuna hôrna, občas sa tu objaví rys ostrovid i medveď hnedý.

Čertova skala (Čertov kameň) – skalný útvar, ktorý vznikol selektívnym zvetrávaním sopečnej bomby andezitu z komplexu aglomerátov. Má tvar skalného hríbu, ktorý postupne prechádza do kývavca. Balvan je pevne spojený s podkladom asi 2 cm vrstvickou sopecného tufu, a preto nie je kývavec (vratký balvan), na ktorý sa podobá.  Jedná sa o balvan s objemom približne 6,5m³ a hmotnosťou 17 ton, ktorý leží na malej vztykovej ploche podložia s rozmermi len 58x38cm.

Ján Futák, rodák z neďalekej obce Turová, ktorý bol významným slovenských botanikom a ochrancom prírody. Venoval sa vegetácii Kremnických a Štiavnických vrchov a prispel k botanickému poznaniu NPR Boky.

 

 

Názvy informačných panelov

 1. Úvodný informačný panel Náučný chodník Boky

 2. Informácia o NPR Boky

 3. Kamenné moria

 4. Informácia o hmyze a hubácc
 5. Informácia o lesnom poraste a dube cerovom
 6. Informácie o faune
 7. Kukučka vencová
 8. Skalný hríb Čertova skala
 9. Informácia o flóre
 10. Lesné spoločenstvá
 11. Poľovná zver
 12. Význam lesov
 13. Informácia o NPR Boky

 

 

          

 

Exportovať do PDF