Slovenské stredohorieTrenčiansky krajochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Geomorfologická jednotka: Vtáčnik
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: prírodná rezervácia Buchlov, chránená krajinná oblasť Ponitrie, národná prírodná rezervácia Veľká skala
Prístup: bus Kamenec pod Vtáčnikom; z centra obce po žltej turistickej značke k rázcestiu Bystričianska dolina (vjazd autom k začiatku trasy náučného chodníka nie je povolený); Osľany, časť Rudica po žltej turistickej trase na Žarnov (840 m n. m.)
Východisko: rázcestie Bystričianska dolina
Trasa: Bystričianska dolina (rázcestie) – rázcestie Zadné Lúky – Buchlov (1040 m n. m.) – Žarnov (840 m n. m.)
Dĺžka, prevýšenie: 4,9 km, prevýšenie 513 m stúpanie, 320 klesanie
Čas prechodu: 3 – 3,5 h + prístup a návrat späť
Počet zastávok: 8
Náročnosť: stredne náročná až náročná trasa (prevýšenie a dĺžka)

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie postupne na žltú, modrú (prístup), zelenú a žltú turistickú značku

Rok otvorenia: 1983, obnova 1990, ?

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3, 949 01 Nitra

Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave a udržiavaný.

Poznámka: (1) Chodník je vyznačený v teréne značkou. (2) Vzhľadom na exponovaný reliéf môže byť prechod za mokra alebo snehu nebezpečný. Pohyb mimo chodníka je zakázaný! (3) Zdatnejší turisti môžu spojiť s prechodom náučného chodníka Vtáčnik.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vzhľadom na náročný terén a veľké prevýšenie a dĺžku, vhodný pre terénne vyučovanie v obmedzenej miere a iba pre starších žiakov.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kamenec pod Vtáčnikom. Obec na rozhraní Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny vznikla v roku 1955 zlúčením pôvodne samostatných obcí Horný a Dolný Kamenec. Prvá písomná zmienka o obci Horný Kamenec je z roku 1355 a Dolný Kamenec, ktorý vznikol v jeho chotári sa spomína v roku 1518. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých, pôvodne neskorogotický, zo 16. storočia. V minulosti bol okolo kostola vybudovaný obranný múr, z ktorého sa do súčasnosti zachovali iba základy. V roku 1975 bol sprístupnený pamätník SNP pri ceste do Bystričianskej doliny.

Prírodná rezervácia Buchlov. Chránené územie vyhlásené v roku 1984 na ploche 104 ha zaberajúce podstatnú časť bočného hrebeňa Vtáčnika, ktorej súčasťou sú tri vrcholy: Buchlov (1040m n. m.), Sladná skala (913 m n. m.) a Žarnov (840 m n. m.). Výrazný hrebeň vznikol selektívnou eróziou v sopečných horninách, kde sa striedajú vrstvy kompaktného andezitu (z lávových prúdov) a menej odolných andezitových pyroklastík. Tak vznikol veľmi členitý bralný reliéf tvorený skalnými stenami a vežami. Na exponovaný reliéf, prevažne s južnou orientáciou sa viaže výskyt teplomilných spoločenstiev a dubových lesov s dubom zimným. Zvyšnú časť rezervácie tvoria bukové lesy. Z jednotlivých vrcholov sa naskytá kruhový výhľad na okolité pohoria.

Národná prírodná rezervácia Veľká skala. Chránené územie vyhlásené v roku 1984 na ploche 59 ha na severovýchodných svahoch Bystričianskej doliny na ochranu andezitových brál, ktoré sú ukážkou rozpadu okraja lávového prúdu Vtáčnika v podobe skalných stien a veží a brál. V rozsiahlych suťoviskách z nahromadených balvanov uvoľnených z brál rastú okrem porastov kvetnatých bučín (s bukom lesným), aj sutinové lipovo-javorové lesy so vzácnymi listnáčmi – javory, jaseň a lipy. Na niekoľkých miestach sa zachovali aj porasty reliktných borovicových lesov s borovicou lesnou. Územie vďaka extrémnym podmienkam nebolo hospodársky využívané a súčasné porasty majú pralesovitý charakter.

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Ponitrie. Chránené územie vyhlásené v roku 1985 v dvoch susediacich – geologicky a tým aj inak odlišných – horských celkoch Tribeč a Vtáčnik zhruba medzi Nitrou a líniou Prochoť – Podhradie pretiahnutého tvaru v dĺžke cca 55 km. Tribeč, ako jadrové pohorie, budujú najmä kryštalické bridlice, granodiority, vápence, dolomity a kremence. Jeho morfologicky osobitým a ojedinelým elementom sú 400 až 600 m vysoké nápadne čnejúce „hôrky“ lemujúce jeho ústredný chrbát od východu (napr. Plieška, Dúň, Veľký Lysec, Ploská, Člnok – Hôrka – Skalka) i západu (napr. Veľká skala, Hrdovická, Háj, Tábor). Sú to kvesty, ktoré vznikli na uklonených vrstvách relatívne voči okoliu odolnejších hornín – kremencov a vápencov. Veľkým Tribečom dosahuje maximálnu nadmorskú výšku 829 m. V dôsledku toho väčšinu územia porastajú dubovo-hrabové a dubové, vo vyšších polohách i bukové lesy a zväčša teplomilné rastlinné spoločenstvá so vzácnymi druhmi, napr. peniažtek slovenský, hrdobárka páchnuca, hrachor benátsky, kosatec nízky, hlaváčik jarný, poniklec veľkokvetý, ľalia zlatohlavá. Zhruba na línii Veľké Pole – Radobica naň severovýchodným smerom nadväzuje vulkanické pohorie Vtáčnik, budované najmä andezitmi a ich pyroklastikami, dosahujúce výšku 1 346 m (vrch Vtáčnik). To je príčinou, že v ňom prevažujú bukové a bukovo-jedľové lesy, v najvyšších polohách bukové porasty krovitého vzrastu, tzv. listnatá „kosodrevina“ s pôvodným smrekom a horskými druhmi (napr. mačucha cesnačkovitá, kamzičník rakúsky, chlpaňa lesná, iskerník platanolistý, prilbica moldavská a pozoruhodná škarda sibírska). Faunu CHKO reprezentujú: rys, mačka divá, jelenia, v nižších polohách srnčia a diviačia zver, hojná je introdukovaná danielia a muflónia zver. Vzácnymi dravcami sú tu: orol krikľavý, orol kráľovský, hadiar krátkoprstý a včelár obyčajný. Veľmi vzácny (vo Vtáčniku) je jariabok hôrny. V rámci CHKO leží viacero rôzne veľkých území európskeho významu (najrozsiahlejšie sú Vtáčnik na severnom konci a Zobor na južnom) a rozsiahlu centrálnu časť Tribeča s jeho západným okolím tvorí chránené vtáčie územie Tribeč (obe kategórie sú súčasťou sústavy Natura 2000).

 

 

Názvy informačných panelov

  1. Základné informácie
  2. Lesné porasty
  3. Prírodná rezervácia Buchlov
  4. Geológia a geomorfológia
  5. Rastlinstvo
  6. Chránený strom Jaseň pod Buchlovom
  7. Živočíšstvo
  8. Chránená krajinná oblasť Ponitrie

 

 

   

Exportovať do PDF