Košická kotlina a Slanské vrchyKošický krajhistorickýkultúrnyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Geomorfologické jednotky: Košická kotlina a Slanské vrchy
Geologické jednotky: neogénna panva a sopečné pohorie
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Ždaňa
Východisko: Ždaňa, obecný úrad
Trasa: Ždaňa – Skároš – Nižná Myšľa
Dĺžka, prevýšenie: 8 km, prevýšenie 120 m
Čas prechodu: 2,5 h
Počet zastávok: 11
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový s dvoma hlavnými trasami a niekoľkými odbočkami, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na žltú turistickú značku a miestne cyklotrasy.

Rok otvorenia: 2000, 2002 predĺženie chodníka

Aktuálny stav: Niektoré informačné panely sú v horšom stave a zničené.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Občianske združenie SOSNA Ekocentrum, Okružná 413/17, 044 31  Družstevná pri Hornáde, tel. 0904  951 139, e-mail: omar.sosna@gmail.com; obce Ždaňa, Skároš, Nižná Myšľa a Trstené pri Hornáde

Poznámka: K pôvodnej trase pribudli neskôr predĺženia (do obce Trstené pri Hornáde a jej okolia a v obci Skároš k skalnému ostrohu Vár v Slanských vrchoch). Popri trase sú odpočívadlá s ohniskami.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Chodník pretína hlavnú cestu, je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Odporúčame spojiť s návštevou archeologických lokalít v Nižnej Myšli.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Ždaňa.* Obec v juhovýchodnej časti Košickej kotliny juhovýchodne od Košíc pod sútokom Olšavy a Hornádu. Územie bolo osídlené už v neolite, nachádza sa tu sídlisko zo staršej i mladšej doby bronzovej, rímske opevnenia a slovanská osada. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1222 (Villani Sudan). Komunitný park v centre obce je miestom oddychu. Jeho súčasťou je jazierko, kamenná fontánka, lavičky, ohnisko, bicyklová dráha pre deti. Obcou prechádza cyklotrasa Hornád, ktorá v týchto miestach až po obec Trstené pri Hornáde poskytuje pohľad na prirodzené koryto Hornádu.

Skároš.* Obec v juhovýchodnej časti Košickej kotliny juhovýchodne od Ždane na úpätí Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka je z roku 1270, kde sa uvádza ako zem Skarus. Nad obcou sa nachádza pamätník druhej svetovej vojny a múzeum zbraní v prírode s amfiteátrom. Na trase náučného chodníka sú ruiny stredovekého hradu Skároš z prelomu 13. a 14. storočia.

Nižná Myšľa.* Obec v juhovýchodnej časti Košickej kotliny severne od Ždane. Bola osídlená oveľa skôr, ako o tom hovorí prvá písomná zmienka z roku 1270. V okolí obce prebieha intenzívny archeologický výskum, ktorý potvrdil existenciu niekoľkých osád v okolí z rôznych časových úsekov od praveku až včasného stredoveku. Od roku 1998 sú exponáty vystavované v obecnom múzeu, zriadenom v priestoroch bývalého premonštrátskeho kláštora z 13. storočia, čiastočne sú sprístupnené 2 km dlhé kláštorné katakomby. Občianske združenie Collegium Myssle v lokalite Várhegy stavia repliky pravekých objektov. Obcou prechádza cyklotrasa Hornád, ktorá vedie k rekonštruovaným pozostatkom kostolíka Koscelek z 12. – 13. storočia. V jeho blízkosti sa nachádza termálny prameň využívaný v minulosti na kúpeľné účely.

Trstené pri Hornáde.* Obec v juhovýchodnej časti Košickej kotliny južne od Ždane. Je známa nálezmi z doby kamennej, bronzovej a rímskej. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1215.

Meandre Hornádu.* Rieka Hornád od obce Ždaňa, resp. Trstené pri Hornáde až po Milhosť pri štátnej hranici s Maďarskom má zachované prirodzené koryto s meandrami v rôznych štádiách vývoja (voľné meandre, mŕtve ramená, mokrade) s brehovými porastmi, ktoré predstavujú hodnotné posledné zvyšky dubovo-brestovo-jaseňových nížinných lužných lesov a lúčnych biotopov v celej Košickej kotline. Sú významným migračným biokoridorom pri ťahových cestách vtákov a zhruba od južného okraja obce Ždaňa smerom na juh tvoria územie európskeho významu Hornádske meandre (súčasť sústavy Natura 2000).

*Extravilán obcí ako aj okolie meandrov Hornádu sú súčasťou chráneného vtáčieho územia Košická kotlina (súčasť sústavy Natura 2000).

 

Názvy informačných panelov

 1. Z dejín obce Ždaňa
 2. Živočíšstvo
 3. Obec Skároš a okolie
 4. Rastlinstvo
 5. Koscelok
 6. Olšava
 7. Geológia, archeológia
 8. Z dejín obce Nižná Myšľa
 9. Trstené pri Hornáde
 10. Fauna a flóra
 11. História hradu Skároš

 

 

Exportovať do PDF