Slovenské rudohorieKošický krajgeovednýhistorickýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Geomorfologická jednotka: Slovenský kras
Geologická jednotka: gemerské pásmo
Chránené územie: Národný park Slovenský kras a národná prírodná pamiatka Jasovská jaskyňa
Prístup: bus a vlak Jasov
Východisko: Jasov, vstupný areál Jasovskej jaskyne
Trasa: Jasov: Jasovská jaskyňa – smerom k jazeru okolo kláštorného cintorína – Jasovská skala (zvyšky ochranného valu gotického hradu) – Jasovská jaskyňa
Dĺžka, prevýšenie: 1,5 km, prevýšenie 100 m
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: 7
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočne vedie trasa zhodne s modrou a žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 1989, 2007 obnova

Aktuálny stav: Informačné panely sú v relatívne dobrom stave.

Textový sprievodca: Sprievodca náučným chodníkom Jasovská skala (1989); možnosť poskytnutia lektora na Správe NP a BR Slovenský kras

Kontakt: Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín, tel. 058 / 7326 815

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Odporúčame spojiť s návštevou sezónne prístupnej Jasovskej jaskyne.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Jasov. Obec v juhozápadnej časti Košickej kotliny na západ od Košíc s významným barokovým premonštrátskym kláštorom, založeným v roku 1171. Súčasťou je kláštorný kostol s reštaurovanými maľbami iluzórnej výzdoby interiéru, kláštorná knižnica, francúzska záhrada a oranžéria. V blízkosti kláštora sa nachádza sústava malých tajchov s chovom rýb.

Národná prírodná pamiatka Jasovská jaskyňa. Chránené územie pri juhozápadnom okraji Jasova na kontakte Košickej kotliny a Slovenského krasu vyhlásené v roku 1925 na ochranu erózno-koróznej, 2,7 km dlhej jaskyne v masíve Jasovskej skaly, prvej sprístupnenej na území Slovenska, s archeologickými nálezmi od neolitu, paleontologickými nálezmi jaskynného medveďa a hyeny, bohatou kvapľovou výzdobou a výskytom netopierov. Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových sivých gutensteinských vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch a dolomitoch bývalým ponorným tokom Bodvy v piatich vývojových úrovniach. Z rôznych tvarov riečnej modelácie sú najvýraznejšie stropné korytá. Sintrovú výplň tvoria pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, brčká, mohutné nástenné vodopády, jaskynné škrapy. Najväčším priestorom je Starý dóm s veľkým stalagmitom. Bola sprístupnená jasovskými mníchmi už v roku 1846. Od roku 1995 sa v jaskyni organizujú ozdravovacie speleoklimatické pobyty. Územie pamiatky je súčasťou územia európskeho významu Jasovské dubiny, chráneného vtáčieho územia Slovenský kras (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000), Národného parku Slovenský kras, Biosférickej rezervácie Slovenský kras a lokality Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu zapísanej na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Jaskyňa je prístupná sezónne po 720 m dlhom okruhu (45 min).

Národná prírodná rezervácia Jasovské dubiny. Chránené územie na západ od Jasova vyhlásené v roku 1950 na ochranu prírodných lesných spoločenstiev (bukovo-hrabový a dubovo-bukový les a typická vysokokmenná bučina), miestami prestúpených xerotermnými spoločenstvami na južných svahoch v doline Teplice. Územie rezervácie je súčasťou územia európskeho významu Jasovské dubiny, chráneného vtáčieho územia Slovenský kras (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000), Národného parku Slovenský kras, Biosférickej rezervácie Slovenský kras a lokality Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu zapísanej na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

 

Názvy informačných panelov

  1. Náučný chodník Jasovská skala
  2. Lesy
  3. Fauna
  4. História
  5. Geológia a geomorfológia
  6. Flóra
  7. Jasovská jaskyňa

 

Exportovať do PDF