Tatry s podhorím, Kozie chrbty, Spišská Magura a PieninyPrešovský krajhistorickýochranárskyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Geomorfologická jednotka: Kozie chrbty
Geologická jednotka: veporské pásmo
Chránené územie: prírodná rezervácia Bôrik
Prístup: bus a vlak Svit
Východisko: Svit, Základná škola Komenského 2
Trasa: Svit, mestská časť Pod skalkou – Bôrik  – Mengusovce a späť
Dĺžka, prevýšenie: 13 km, prevýšenie 250 m
Čas prechodu: 4 h
Počet zastávok: 12
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na miestne turistické značky.

Rok otvorenia: 2014

Aktuálny stav: Chodník je udržiavaný, informačné panely sú v dobrom stave (2021).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Základná škola, Komenského 2, 059 21  Svit; Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce, Mengusovce 36, 059 36  Mengusovce

Poznámka: Náučný chodník vznikol na Základnej škole Komenského 2 vo Svite v rokoch 2012 – 2014 v rámci medzinárodného projektu Comenius – školské partnerstvá, ktorého cieľom bolo posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekt umožnil učiteľom a žiakom pracovať na spoločnej téme pod názvom „Príroda je koreňom európskeho porozumenia“. Do projektu boli okrem Slovenska zapojené Belgicko, Francúzsko, Poľsko, Rumunsko a Španielsko. Hlavným cieľom spolupráce bolo vytvorenie náučných turistických chodníkov s opisom miestnej fauny, flóry, geologických pomerov ako i významných miest v blízkom okolí.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Svit. Mesto západne od Popradu v Popradskej kotline na jej styku s Kozími chrbtami pri rieke Poprad. Je jedným z najmladších na Slovensku. Vznikol v druhej polovici 30. rokov 20. storočia postavením veľkej továrne na výrobu umelého hodvábu – viskózy (celulózy získanej z dreva) – rodinou československých priemyselníkov Baťovcov a osady okolo nej. S výstavbou sa začalo po odvodnení močaristých pozemkov obce Veľká podľa územného plánu českých funkcionalistických architektov Vladimíra Karfíka a Františka Lydie Gahuru v podobnom duchu, ako to bolo v prípade moravského mesta Zlín. Priemyselnú časť mesta od obytnej delil zelený pás. Za ním bola občianska vybavenosť – spoločenský dom s kinosálou, škola s internátom, reštaurácia, ubytovne pre slobodných zamestnancov – a za tým pravouhlá sieť ulíc s rodinnými domami a dvojdomami. Od roku 1937 mesto začalo používať názov Svit, vraj podľa mena prvého tunajšieho Baťovho podniku: S-lovenské vi-skózové t-ovárne. V 50. rokoch 20. storočia sa pôvodná továreň rozdelila na dva podniky: Chemosvit (výroba umelých vlákien, fólií, celofánu) a Tatrasvit (výroba bielizne a pančuchového tovaru). Štatút mesta získal v roku 1962. Jedinou stavebnou národnou kultúrnou pamiatkou v meste je funkcionalistická výpravná budova železničnej stanice Svit s veľkou sklenou vitrážou, projektovanou baťovými architektmi, ale dostavanou až v roku 1969. V časti budovy stanice sídli múzeum Baťa pod Tatrami (samostatné heslo).

Červená kolónia. Štvrť rodinných domov vo Svite, ktorú dal postaviť podnikateľ Jan Antonín Baťa pre robotníkov a zamestnancov svojej továrne na výrobu umelého hodvábu v 30. rokoch 20. storočia. Pomenovanie je od charakteristickej úpravy domov – vonkajšie múry zostali tehlové, neomietnuté, a údajne tak boli z pohľadu vtedajších zákonov nedokončené a platili sa za ne nižšie dane. Tento druh výstavby praktizoval Baťa vo všetkých krajinách, kde pôsobil. Podobné mestá sú aj v Česku, Poľsku, Maďarsku, dokonca i Francúzsku, na Slovensku má podobnú architektúru ešte Partizánske (kedysi Baťovany). Kolóniu, od továrne oddelenú zeleným pásom, tvoria jedno- a dvojdomy so záhradkami, v ktorých obyvatelia nemohli ani budovať prístavby ani chovať hydinu. V posledných desaťročiach došlo pri rekonštrukčných prácach k mnohým fatálnym dispozičným i povrchovým úpravám pôvodných domov (súkromných ale i niektorých s celomestskou funkciou), čím tento unikátny charakter mesta a pamiatka architektúry 20. storočia ako celok zaniká.

Prírodná rezervácia Bôrik. Chránené územie vyhlásené v roku 1991 na ochranu významnej botanickej lokality na triasových dolomitoch chočského príkrovu (hronika) na juhozápadom svahu nápadného vrchu Bôrik (922 m n. m.) vo výbežku Kozích chrbtov do Popradskej kotliny medzi Mengusovcami a Svitom, kde sa stretávajú dealpínske, prealpínske a xerotermné prvky flóry a vegetácie. Prevládajúcimi lesnými spoločenstvami sú reliktné borovicové lesy s bohatým bylinným podrastom. Náučný chodník vedúci cez celý vrch Bôrik dostal pomenovanie podľa jeho ľudového názvu – Kimbiark.

Múzeum Baťa pod Tatrami. Neveľké múzeum v priestoroch železničnej stanice ŽSR Svit, ktorého expozícia je zameraná na predstavenie morálnych zásad a podnikateľských princípov bratov Tomáša a Jana Antonína Baťovcov a históriu vzniku fabriky a robotníckej osady vo Svite od roku 1934 po rok 1939. Prezentuje urbanistický koncept „ideálneho mesta“ s fabrikou so svetovo unikátnou technológiou výroby umelého hodvábu a priesvitného obalového materiálu. Múzeum vzniklo v roku v roku 2018 z iniciatívy občianskeho združenia Rozpuk, ktorého predsedu, Ing. Vladimíra Zentka, treba vopred v prípade záujmu o prehliadku kontaktovať (tel. 0903 673 865). Vstup do múzea je na konci západnej terasy stanice priamo z nástupištia.

Kozie chrbty. Horský geomorfologický celok na severnom Slovensku členitého pôdorysu, pretiahnutého východo-západným smerom, medzi Liptovským Hrádkom, Liptovskou Tepličkou, Jánovcami, Svitom a Važcom prevažne charakteru vrchoviny. Ide o mladú kvartérnu hrásť, na východe ostro vyčnievajúcu nad susednými kotlinami – Popradskou a Hornádskou, dosahujúcu južne od Svitu Kozím kameňom 1 256 m n. m. Okrem Podtatranskej kotliny (resp. jej dvoch častí – Popradskej a Liptovskej kotliny) a Hornádskej kotliny sa na juhozápade stýka v doline Čierneho Váhu z Nízkymi Tatrami. Svojráznou črtou georeliéfu tohto pohoria sú hlboké sedlá (tzv. suché sedlá, wind gap), deliace chrbát na niekoľko viac-menej izolovaných častí. Tieto sedlá, ktoré dnes využívajú komunikácie, sú pozostatkami starých dolín vodných tokov, odvodňujúcich pred poklesom Vikartovskej priekopy – priekopovej prepadliny tvoriacej najzápadnejšiu časť Hornádskej kotliny západne od Hrabušíc – severné svahy Nízkych Tatier. Kedysi dlhšie toky Bystrá a Vernársky potok, dnes ústiace do Hornádu, sa pôvodne vlievali do Popradu. Vplyvom mladých tektonických procesov tu došlo k zmenám riečnej siete. Na zlomy sa viaže výskyt minerálnych prameňov. Pohorie má zložitú geologickú stavbu. V západnej časti prevažujú karbonátické horniny mezozoika (vápence, dolomity) s výskytom krasových javov (Važecká jaskyňa). Východnú časť budujú permské pieskovce, ílovité bridlice, bazalty a andezity. Pohorie spadá do mierne teplej až chladnej klimatickej oblasti, je pokryté lesmi s prevahou smreka s prímesou smrekovca a borovice lesnej a nedostatkom buka, čo signalizuje zvýšenú kontinentalitu klímy. Strmé južné svahy nad Hornádskou kotlinou porastajú reliktné teplomilné dubiny s teplomilnými druhmi v podraste – ide o najsevernejšiu oblasť výskytu duba zimného na Slovensku.

 

Názvy informačných panelov

 1. ZŠ Komenského 2
 2. Červená kolónia
 3. Archeologické nálezisko
 4. Panoráma Vysokých Tatier
 5. Panoráma Nízkych Tatier a Kozie chrbty
 6. Fauna
 7. Flóra
 8. Geológia
 9. Dendrológia
 10. Divadlo
 11. Mengusovce
 12. Rešpektujme prírodu

Panely 1 a 2 sú v meste: 1 – o práci Základnej školy na Komenského 2 vo Svite na tvorbe náučného chodníka, 2 – o historickej časti mesta Svit a Baťovej Červenej kolónii.

 

Exportovať do PDF