Kysuce a Orava včítane Chočských vrchovŽilinský krajgeovednýprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy

 

Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Geomorfologická jednotka: Turzovská vrchovina
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územia: Chránená krajinná oblasť Kysuce a prírodná rezervácia Klokočovské skálie
Prístup: bus Klokočov, Hlavice, Galus
Východisko: zastávka bus Klokočov, Hlavice, Galus a pešo 500 m na severovýchod po miestnej komunikácii
Trasa: Klokočov, Haferovci, studnička – Klokočovské skálie – bus zastávka Klokočov, Hrubý Buk, Rieka (obchod/potraviny)
Dĺžka, prevýšenie: 0,9 km, prevýšenie 25 m
Čas prechodu: 0,5 h
Počet zastávok: 4
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Chodník vedie súbežne s modrou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2015

Aktuálny stav: Informačné panely sú v poškodené (2019).

Textový sprievodca: leták Náučný chodník Klokočovské skálie (vyd. Čadca: Mária Ščuryová – Magma, 2015)

Kontakt: Občianske združenie Klokočovské skálie, Hlavice 512, 023 22  Klokočov; Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22  Klokočov, tel. 041/ 43 58 110

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Klokočov. Kopaničiarska obec na severovýchodnom okraji Slovenska pri slovensko-českej štátnej hranici západne od Čadce s početnými osadami rozptýlenými v Turzovskej vrchovine a slovenskej časti Moravsko-sliezskych Beskýd v pramenných oblastiach Predmieranky a čiastočne i Olešnianky, ľavostranných prítokov Kysuce. Vznikla v roku 1954 ako jedna zo štyroch obcí pri rozčlenení Turzovky, najväčšej obce vtedajšieho Československa a jednej z najstarších obcí horných Kysúc (1598). V rokoch 1918 –1928 bol v dnešnom Ústredí vybudovaný trojloďový secesný rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho s neogotickými prvkami a barokovou drevenou polychrómovanou plastikou Krista na kríži z 18. storočia v interiéri. Osady, tiahnuce sa až do výšok okolo 700 m n. m. pozdĺž vodných tokov a na plochejších častiach až hornatinného reliéfu, tvoria tieto časti: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klin, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk. Osada Do Kršle vo svahu po ľavej strane hlavnej cesty smerom do Česka s kultúrnymi pamiatkami ľudovej architektúry (obytné zrubové domy a hospodárske objekty) bola vyhlásená za vidiecku pamiatkovú zónu. Predmetom ochrany je jej urbanistická štruktúra z čias osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. storočia počas valašskej kolonizácie. V území sa vyskytujú početné drobné sakrálne stavby, napr. pri zvoničke u Pantokov z roku 1937, v ktorej sa v minulosti zvonievalo trikrát denne, sa vždy v poslednú augustovú nedeľu slúži sv. omša.

Prírodná rezervácia Klokočovské skálie. Chránené územie pri severnom okraji strednej časti Turzovskej vrchoviny medzi osadami Klokočova Hlavice a Hrubý Buk vyhlásené v roku 1973 na ochranu výraznej skalnej steny paleógénnych stredno- až hrubozrnných zlepencových pieskovcov a zlepencov ako ojedinelého javu flyšového pásma s unikátnym výskytom guľovitej odlučnosti v lesnom prostredí s bohatým výskytom chránených druhov rastlín. V pieskovcovej stene, vysokej až 20 m a dlhej 300 m, vidno poslednú zachovanú kamennú guľu a misovité dutiny ako zvyšky po ďalších guliach. Mnohé gule sú roztratené po okolí (napr. použité aj ako pomník).

Prírodná rezervácia Polková. Chránené územie na severnom okraji strednej časti Turzovskej vrchoviny v osade Klokočova Hlavice vyhlásené v roku 1993 na ochranu zriedkavého biotopu oligotrofných rašelinných lúk s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín. Ich vznik podmienil geologický podklad – paleogénne bridličnaté ílovce flyšového pásma –, chladné a vlhké klimatické pomery a iné biotické a abiotické faktory zamokrenej terénnej depresie prameniska. Rezervácia je jedným z viacerých blízkych izolovaných areálov územia európskeho významu Klokočovské rašeliniská (súčasť sústavy Natura 2000; viac v brožúre ŠOP SR > .PDF). (V neďalekej pramennej oblasti Olešnianky s podobnými prírodnými podmienkami sa vyskytujú obdobné početné lokality tvoriace územie európskeho významu Olešnianske rašeliniská, súčasť sústavy Natura 2000).

Národná prírodná rezervácia Malý Polom. Chránené územie pri slovensko-českej štátnej hranici na sever od Klokočova v slovenskej časti Moravsko-sliezskych Beskýd vyhlásené v roku 1981 na svahoch jej najvyšších vrchov Malý Polom (1 061 m n. m.) a Čuboňov (1 014 m n. m.) na ochranu zachovalých prirodzených pre vyššie polohy Západných Beskýd typických lesných spoločenstiev – jedľových bučín s prímesou smreka – miestami s pieskovcovými skalnými útvarmi a terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami. Rezervácia je jedným z troch blízkych izolovaných areálov rovnomenného územia európskeho významu (súčasť sústavy Natura 2000).

Turzovská vrchovina.

 

Názvy informačných panelov

  1. Príroda Klokočova
  2. Prírodná rezervácia Klokočovské skálie
  3. Flóra a fauna
  4. Kamenné gule na Kysuciach a vo svete

 

Exportovať do PDF