Nízke Beskydy a PoloninyVýchodoslovenská nížina, Vihorlatské vrchy a Zemplínske vrchyKošický krajPrešovský krajbanícky / ťažobnýgeovednýhistorickýochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraje: Košický a Prešovský
Okresy: Sobrance, Snina a Humenné
Geomorfologické jednotky: Vihorlatské vrchy a Beskydské predhorie
Geologické jednotky: sopečné pohorie a flyšové pásmo
Chránené územia: Chránená krajinná oblasť Vihorlat, prírodná rezervácia Vihorlatský prales
Prístup: bus Remetské Hámre, Morské oko, resp. z obce cca 8 km (autom na parkovisko) pod Morské oko
Východisko: bus zastávka Remetské Hámre, Morské oko
Trasa: časť 1: okolo jazera Morské oko (panely 1 – 4)

časť 2: Morské oko – Sninský kameň (panely 5 – 6)

časť 3: Sninský kameň – Sninské rybníky (panely 7 – 10)

Dĺžka, prevýšenie: 4 + 4 + 8 km, prevýšenie 490 m
Čas prechodu: 1 + 1,5 + 2 h
Počet zastávok: 10
Náročnosť: nenáročná trasa, časť 2 – stredne náročná

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Trasa vedie po modrej turistickej značke s výnimkou časti okruhu okolo Morského oka.

Rok otvorenia: 1984; 1994, 1996, 2018 obnova

Aktuálny stav: Niektoré informačné panely sú poškodené.

Textový sprievodca: Sprievodca NCH Remetské Hámre – Morské oko, Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky (1992)

Kontakt: ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce, tel. 056 / 6423 275

Poznámky: (1) Do východiska náučného chodníka – na parkovisko pod Morským okom – premáva zo Sobraniec, resp. Remetských Hámrov príležitostne (sezónne, resp. vo voľných dňoch) autobus. (2) Náučný chodník nadväzuje na náučný chodník Remetské Hámre – Morské oko. (3) V oblasti Morského oka je lesnícky náučný chodník Morské oko. (4) Prístup ku koncu trasy náučného chodníka: bus Snina a cca 3 km na parkovisko v rekreačnom centre Sninské rybníky.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie, avšak treba prihliadnuť k celkovej dĺžke trasy ako aj prístupovým trasám.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Remetské Hámre. Jedna z najmladších obcí najvýchodnejšej časti Slovenska, ležiaca pozdĺž riečky Okna vo výbežku Východoslovenskej pahorkatiny do Vihorlatských vrchov severne od Sobraniec. Dozvedáme sa o nej až koncom 18. storočia a to v súvislosti s rozvojom železiarskej výroby. Obyvatelia sa zaoberali železiarstvom, drevorubačstvom a pálením drevného uhlia. Železiareň – v istom čase jedna z najvýznamnejších v celom Uhorsku – dosiahla najväčší rozmach po roku 1864, keď sa začala stavať valcovňa, zlieváreň a neskoršie výrobňa poľnohospodárskeho náradia. Vytavená železná ruda sa spracúvala v troch hámroch. Samostatnou obcou sa Remetské Hámre stali pravdepodobne medzi rokmi 1869 – 80, dovtedy boli uvádzané iba ako miestna časť Vyšných Remiet. Začiatkom 20. storočia začala železiarska výroba upadať a po požiari v roku 1922 zanikla. V rokoch 1922 – 23 grófka amerického pôvodu Gladys Vanderbilt-Széchenyi založila pílu na vodný pohon, neskôr posilnenú pohonom pary. Drevom ju zásobovala lesná úzkokoľajná železnica od Morského oka. Vďaka grófke bola obec v roku 1929 ako jedna z prvých v okolí elektrifikovaná – vodná elektráreň s Kaplanovou turbínou v budove dnešnej požiarnej zbrojnice pracovala až do roku 1958. Grófka dala v roku 1931 vybudovať vodovod, jeden z prvých v michalovskom okrese, ktorý s menšími technickými úpravami slúži dodnes. V rokoch 1939 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Počas druhej svetovej vojny časť píly zničili Nemci, dnes už nepracuje. V súčasnosti sú najväčšími zamestnávateľmi v obci Lesy SR, š. p., a pekáreň, časť obyvateľov dochádza do zamestnania do Michaloviec a Sobraniec.

Morské oko. Jazero vo Vihorlatských vrchoch nad Remetskými Hámrami, ktoré vzniklo na dne doliny zahradením vodného toku Okna mohutným zosuvom zo svahu Motrogonu a Jedlinky. V 80. rokoch 19. storočia bolo upravené vybudovaním priehradného múra. Jazero má hĺbku 25 m. Práve hrádzou, ktorú dala postaviť grófka Wanderbildtová, vtedajšia majiteľka okolitých lesov, sa zvýšením hladiny takmer o tri metre zväčšila plocha jazera z pôvodných necelých 8 ha na súčasných 13,8 ha. Vodné organizmy žijúce v ňom: pstruh potočný, pstruh dúhový, čerebľa pestrá, slíž severný. V okolí jazera sú zachované cenné rastlinné a živočíšne spoločenstvá typické pre východoslovenské vyvreliny s pestrým zložením lesných porastov a bohatou avifaunou. Je súčasťou prírodnej rezervácie Vihorlatský prales (pozri samostatné heslo). Okolím jazera vedie lesnícky náučný chodník Morské oko.

Sninský kameň (1 005 m n. m.). Výrazný vrch južne od Sniny na severnom okraji v strednej časti Vihorlatských vrchov juhovýchodne od Zemplínskych Hámrov. Vo vrcholovej časti sú dve samostatné andezitové bralá – jedno je rozlohou menšie a vyššie (1 005 m n. m.) a druhé väčšie a nižšie (998 m n. m.). Je príkladom inverzie reliéfu: ploché skalné útvary na vrchole predstavujú zvyšok (trosku) lávového prúdu, pôvodne vyliateho a utuhnutého na dne doliny, neskôr erózne vypreparovaného z okolitých menej odolných hornín, najmä tufov. Ide aj o významnú botanickú lokalitu na hranici karpatskej a panónskej flóry s výskytom kostravy vihorlatskej, rozchodníka ročného a jedinej horskej liany Karpát, plamienka alpínskeho. Žijú tu aj chránené živočíchy: vydra riečna, orol krikľavý, výr skalný. Je súčasťou prírodnej rezervácie Vihorlatský prales (pozri samostatné heslo).

Prírodná rezervácia Vihorlatský prales. Rozľahlé chránené územie vyhlásené nariadením vlády SR v roku 2020 v najvyšších častiach Vihorlatských vrchov zhruba medzi vrchmi Vihorlat a Sninský kameň na ochranu prirodzených procesov a prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev biotopov európskeho významu (Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Sk2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Ra1 Aktívne vrchoviská (7110) a Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140)), biotopov druhov európskeho významu (fuzáč alpský (Rosalia alpina), bystruška potočná (Carabus variolosus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok hrebenatý (Triturus cristatus), mlok karpatský (Triturus montandoni), vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii), netopier veľký (Nyctalus  asiopterus), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)), biotopov druhov národného významu (fuzáč červenokrký (Strangalia thoracica), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), užovka stromová (Elaphe longissima), vretenica severná (Vipera berus), jašterica živorodá (Lacerta vivipara), mačka divá (Felis silvestris)), biotopov vtákov (bocian čierny (Ciconia nigra), sova dlhochvostá (Strix uralensis), orol krikľavý (Aquila pomarina), hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)). Územie rezervácie sa čiastočne kryje z územiami európskeho významu Morské oko a Vihorlat a chráneným vtáčím územím Vihorlatské vrchy (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000). Rezervácia je jedným z 94 areálov sústavy (lokality) zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO so spoločným názvom „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ ležiacich v 18 európskych krajinách (stav v roku 2021), ktorá sa vyvinula z pôvodnej UNESCO-lokality „Karpatské bukové pralesy“, zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 2007, pričom Vihorlatský prales bol jedným z jej 10 areálov z územia slovensko-ukrajinských Karpát.

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Vihorlat. Chránené územie vyhlásené v roku 1973 v strednej časti Vihorlatských vrchov, pohoria sopečného pôvodu, ktoré dosahuje výšku 1 076 m n. m. (vrch Vihorlat). Patrí medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska – 90 % jeho územia zaberajú lesné ekosystémy, predovšetkým bukové a jedľovo-bukové, kde hlavnú drevinu predstavuje buk lesný (Fagus sylvatica). Miestami, najmä pozdĺž hlavného chrbta pohoria, sú lesy človekom narušené len minimálne a majú charakter prírodných lesov s pralesovou štruktúrou a tvoria prírodnú rezerváciu Vihorlatský prales. Viac ako storočné buky môžu dosahovať aj 40metrovú výšku. Severne od Malého Morského oka v oblasti vrchu Jedlinky je významná lokalita výskytu pôvodnej jedle bielej (Abies alba) a smreka obyčajného (Picea abies) v tomto pohorí. Sporadicky sú tu kyslomilné bukové a lipovo-javorové sutinové lesy. Na území CHKO sú dve územia európskeho významu (Morské oko a Vihorlat) a celá je súčasťou chráneného vtáčieho územia Vihorlatské vrchy (obe kategórie tvoria sústavu Natura 2000).

Sninské rybníky. Rekreačná oblasť asi 3 km na juhovýchod od Sniny v doline potoka Bystrá v Beskydskom predhorí. Je východiskom cyklotrás a turistických chodníkov, je tam autokemping, prírodné kúpalisko (biokúpalisko), ubytovacie a stravovacie kapacity, v areáli amfiteátra sa konajú viaceré hudobné festivaly.

 

Názvy informačných panelov

  1. Náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky. Chránená krajinná oblasť Vihorlat
  2. Morské oko a geológia územia
  3. Život v Morskom oku
  4. Les a lesné hospodárstvo
  5. Lesné spoločenstvá
  6. Sninský kameň
  7. Rastlinstvo a živočíšstvo CHKO Vihorlat
  8. História baníctva a hutníctva
  9. Les v krajine
  10. Náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky. Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Ide o názvy panelov pôvodného náučného chodníka.
Panely v teréne (pôvodné ani súčasné) nie sú označené názvom náučného chodníka.

 

     

Exportovať do PDF