Nízke Beskydy a PoloninyPrešovský krajochranárskyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Prešovský kraj
Okres: Bardejov
Geomorfologická jednotka: Busov
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko
Prístup: bus Regetovka a pešo 0,8 km po žltej turistickej značke smerom do sedla Regetovská Voda
Východisko: Regetovka, bývalé Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP (horný koniec obce)
Trasa: Regetovka, bývalé Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP (SEV) – Regetovské rašelinisko – Nebeské jazero – Regetovka, SEV
Dĺžka, prevýšenie: 3,5 km, prevýšenie 70 m
Čas prechodu: 1,5 – 2 h
Počet zastávok: 13
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Neďaleko východiska náučného chodníka prechádza žltá turistická značka.

Rok otvorenia: 2004

Aktuálny stav: Viaceré informačné panely sú schátralé, resp. niektoré chýbajú (2021).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: ŠOP SR – Regionálne centrum ochrany prírody Prešov, Švábska 4, 080 05  Prešov, tel. 051 / 7732 713

Poznámky: (1) Náučný chodník je zrejme po zrušení Strediska environmentálnej výchovy SAŽP v Regetovke v roku 2011 neudržiavaný a jeho absolvovanie je náročné na orientáciu. (2) Národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko je prístupná aj od rázcestia pri kostole v Regetovke po žltej pásovej značke (mostíkom cez potok, po poľnej ceste 0,4 km do svahu so zamokrenými lúkami).

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je na terénne vyučovanie vhodný obmedzene – pozri poznámku 1 vyššie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Regetovka. Maličká horská obec na severovýchodnom okraji pohoria Busov na sever od Bardejova, založená na prelome 16. a 17. storočia v doline Regetovskej vody na slovensko-poľskom pohraničí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1597. Zamestnaním obyvateľov bolo lesníctvo a drevárstvo. V obci je gréckokatolícky chrám sv. Demetera z roku 1893. V súčasnosti prevažuje rekreačná funkcia – popri chalupárčení po vybudovaní lyžiarskeho strediska sa rozširuje zimný cestovný ruch.

Národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko. Chránené územie severovýchodne od Regetovky vyhlásené v roku 1979 vo svahu Paledovky, výbežku vrchu Javorina, v zamokrenej zníženine v rámci zosuvného územia na ochranu ojedinelých zachovalých rašeliniskových spoločenstiev s výskytom viacerých zriedkavých a vzácnych druhov rastlín. Veľmi vzácny diablik močiarny (Calla palustris) tu má jediné nálezisko na východnom Slovensku. V skupinách krovín dominuje jelša lepkavá a vŕby. Podľa stupňa zamokrenia sa tu vyvinulo niekoľko typov spoločenstiev, časť z nich bola v minulosti kosená, čím vznikli podmienky na výskyt veľmi vzácnych rastlinných druhov. Lúčnym spoločenstvám dominujú ostrice, významný je – okrem diablika močiarneho – výskyt vachty trojlistej, rosičky mäsožravej, paprade hrebenistej, vstavača májového a súvislé porasty rašeliníka a machov. Podobné spoločenstvá nemajú na východnom Slovensku obdobu a sú floristickou lokalitou s celoslovenským významom. Rezervácia je zároveň územím európskeho významu Regetovské rašelinisko (súčasť sústavy Natura 2000).

Zborov. Obec na sever od Bardejova na severozápade Ondavskej vrchoviny v údolí Kamenca. Prvá písomná zmienka z roku 1355. Počas prvej svetovej vojny bola svedkom najťažších bojov na území Slovenska. Južne nad obcou sú ruiny hradu Zborov (aj Makovica) z prvej polovice 14. storočia, postaveného na ochranu uhorského pohraničia a obchodnej cesty do Poľska. Prvá písomná správa o ňom pochádza z roku 1347. Patril rôznym šľachtickým rodinám, naposledy Rákociovcom, ktorí ho kúpili v roku 1601. V období stavovských povstaní ho napadlo cisárske vojsko a v roku 1684 ho zbúralo. Počas prvej svetovej vojny ho poškodili boje medzi Rusmi a Rakúšanmi. Hrad stojí na výraznej krajinnej dominante so zachovalou typickou vegetáciou jedľových bučín, ktorá je od roku 1926 chránená – prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch. Hrad je voľne prístupný.

 

Názvy informačných panelov

 1. Náučný chodník Regetovské rašelinisko
 2. Kolobeh vody
 3. Flóra vodného ekosystému
 4. Fauna vodného ekosystému
 5. Znečistenie vodného ekosystému
 6. Národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko
 7. Biodiverzita Regetovského rašeliniska
 8. Prameň pod skalou
 9. Jama – Nebeské jazierko
 10. Lesný ekosystém
 11. Lúčny ekosystém
 12. Vyhliadka
 13. Regetovka

 

 

Exportovať do PDF