Slovenské stredohorieBanskobystrický krajhistorickýkultúrnyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Geomorfologická jednotka: Krupinská planina
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Sucháň, Jednota
Východisko: Sucháň, centrum
Trasa: Sucháň: centrum – obcou k juhu nadol dolinou Suchánika a Suchánskeho potoka – turistické rázcestie Krížne cesty – nahor dolinou Líštice – Trúbiaci kameň – osada Zabry
Dĺžka, prevýšenie: 7,8 km, prevýšenie 190 m
Čas prechodu: 2,5 h
Počet zastávok: 17
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: V celej trase je chodník súbežný so zelenou a neskôr žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: ?, 2015 a 2021 obnova

Aktuálny stav: Niektoré informačné panely chýbajú (2021; viac v poznámke nižšie).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obec Sucháň, Sucháň 82, 991 35  Dačov Lom, tel. 047 / 4514 137

Poznámky: (1) Ako názov náučného chodníka používame jedno z jeho rôznych vyskytujúcich sa označení. (2) Na náučnom chodníku v obci a na trase okolo Trúbiaceho kameňa sú informačné panely rôznych projektov. (3) V čase obnovy chodníka členmi KST Banská Bystrica – Kremnička v roku 2021 niekoľko pôvodných panelov neexistovalo.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodnou lokalitou pre geovedne orientovanú exkurziu.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Sucháň. Obec juhovýchodne od Krupiny v zvlnenom odlesnenom plošinatom teréne v centre Krupinskej planiny na hornom toku Suchánika, prítoku Suchánskeho potoka. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1349. Vlastníkmi majetkov boli rôzne zemianske rody, napr. Dačovci. V 16. storočí v obci žili aj dve srbské rodiny, neskôr i prisťahovalci z Tirolska. V 17. – 19. storočí na mieste poslednej kováčskej vyhne pri studni Pivárka pracoval pivovar. Obyvateľstvo sa živilo najmä poľnohospodárstvom, chovom oviec a dobytka, včelárstvom a ovocinárstvom, ktoré sa tu stalo významným zdrojom obživy najmä po zriadení župnej štepnice v roku 1876. Pri salašoch v okolí obce sa formovali laznícke sídla – v 19. storočí ich tu bolo vyše 50. Významnou pamiatkou v obci je evanjelický a. v. kostol – renesančná jednoloďová stavba z roku 1530 – uprostred opevneného areálu. Kostol bol neskôr viackrát upravovaný (1699, 1784, 1869 – prístavba veže a rozšírenie lode kostola). Významný je súbor pamiatkovo chránených ľudových domov z 19. storočia (ide o domy č. 7, 54 a 93), trojpriestorových kamenných bielených stavieb, kedysi so slamenou strechou. Verejnosti je prístupný – ako Dom ľudového bývania – sedliacky dom postavený okolo roku 1875 s autentickým zariadením. Jeho schátranú strechu z ražnej slamy v roku 2012 nahradili novou. Obec žije tradíciami a zvykmi minulosti – v obci vznikla myšlienka festivalu tradičnej ľudovej kultúry Čipka v Honte, ktorý sa od roku 2003 koná každý rok v inej obci mikroregiónu Východný Hont. Podobne sa od roku 2005 organizujú praktické kurzy paličkovania – Škola hontianskej čipky.

Suchánska trhlina. Pseudokrasová rozsadlinová jaskyňa južne od Sucháňa v Krupinskej planine, 18 m dlhá, vo vulkanoklastických andezitových brekciách na pravom brehu Suchánskeho potoka v časti Nad Stráňou asi 30 m nad dnom doliny 0,5 km na juhozápad od ústia Lahoša. Jaskynné priestory sú až 1,5 m vysoké. V území sa nachádza viacero ďalších malých jaskýň a skalných útvarov, o. i. 12 m dlhá rúrovitá Trpaslíčia jaskyňa, ktorá je dutinou po spráchnivenom kmeni stromu, zavalenom pyroklastickým prúdom, či skalný previs Pod Kútom.

Trúbiaci kameň (Turecká píšťala). Masívny balvan selektívne vyvetraný z neogénnych vulkanoklastických andezitových zlepencov v strmom svahu nad sútokom potokov Zabry a Líštica južne od Sucháňa v Krupinskej planine. Pozoruhodný je dvoma otvormi a vyrytými číslicami a znakmi. Podľa povesti otvory (i znaky) do kameňa vysekali Turci a trúbením (fúkaním do dier), ktoré sa údajne rozliehalo do veľkej diaľky, sa navzájom dorozumievali.

Krupinská planina. Geomorfologický celok, najjužnejšia súčasť vulkanickej oblasti Slovenské stredohorie, s veľmi svojráznym charakterom, vyčlenená zhruba medzi Šahami, Krupinou, Pliešovcami, Červeňanmi a Veľkým Krtíšom, s vrchovinovým až hornatinovým reliéfom. Ide o postupne deštruujúcu sa vulkanickú tabuľu vnútorne rozčlenenú zlomami na drobné hraste, ktorú budujú horizontálne vrstvy andezitových tufov, tufitov, pieskovcov, konglomerátov a brekcií, ktoré sa ukladali v neogéne v predpolí (dnes už erodovaného) stratovulkánu Javoria, a to najprv vo vodnom (morskom), neskôr v suchozemskom prostredí. Celkovo je jej povrch uklonený k juhu, najväčšiu výšku dosahuje na severe vulkanickými brekciami budovaný Kopaný závoz (775 m n. m.) severne od Senohradu. Južný strmý zlomový až 200 m vysoký okraj planiny nad Ipeľskou kotlinou je intenzívne rozrušovaný eróziou vodných tokov, medzi dolinami ktorých ostávajú vyvýšeniny charakteru tabuľových svedkov (pretiahnuté chrbty s plochým temenom). Potoky povrch tabule spätnou eróziou prerezávajú rôzne hlbokými (aj 200 m) údoliami, lokálne aj tiesňavovitými alebo kaňonovitými, a členia ju na čiastkové planiny. Na miestach s priepustnými vulkanickými či sedimentárnymi horninami sa strmé svahy týchto dolín stýkajú so širokými náhornými plošinami ostrými hranami. Inde, napr. na miestach s pokrývkou spraše, je územie postihnuté intenzívnou výmoľovou eróziou. Planina patrí povodiu Ipľa, má lúčovitú riečnu sieť s odtokom (napr. Krupinice, Litavy, Vrbovka, Plachtinského potoka či Krtíša) do Podunajskej pahorkatiny a Ipeľskej kotliny.

 

Názvy informačných panelov

 1. Trasa náučného chodníka k Trúbiacemu kameňu (Sucháň, centrum)
 2. Laznícke osídlenie (panel chýba)
 3. Dom ľudového bývania (chýba)
 4. Budovy a studne (chýba)
 5. Obyvateľstvo (chýba)
 6. História (chýba)
 7. Zimozeľ, zimozeľ
 8. Kamenec
 9. De Paľa zabili
 10. Pod Kútom, Uhliarka
 11. Pseudokrasové jaskyne, horný mlyn (na rázcestí Svíbí)
 12. Rak riečny
 13. Dolný mlyn s karlovom
 14. Trúbiaci kameň
 15. Zabriansky gajdoš
 16. Turčianka (pri studni)
 17. Trasa náučného chodníka k Trúbiacemu kameňu (Sucháň-Zabry, točňa)

Informačné panely v teréne neobsahujú názov chodníka ani číslovanie. (Vyššie uvedené číslovanie neznamená ich poradie.)

 

  

Exportovať do PDF