Slovenské stredohorieBanskobystrický krajlesníckyprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa líniovávhodný pre kočíky (aj čiastočne)vhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Geomorfologická jednotka: Zvolenská kotlina
Geologická jednotka: neogénna panva
Chránené územie: nie je
Prístup: vlak: Banská Bystrica – mesto, bus: Autobusová stanica, MHD
Východisko: reštaurácia Koliba, Banská Bystrica – Mičinská cesta
Trasa: popri severnom brehu rybníka Pod Rybou
Dĺžka, prevýšenie: 300 m, prevýšenie 0 m
Čas prechodu: 30 min
Počet zastávok: 9
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke, rybárske, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2018

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: LESY SR, š. p., OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča

Poznámka: 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie, najmä so žiakmi základných škôl. Obsah jednotlivých informačných panelov je dobre využiteľný.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Rybník Pod Rybou. Rybník vybudovaný na mieste bývalého slepého ramena Hrona v 60. rokoch 20. storočia a súčasnosti je v správe Lesov SR. Lokalita je významným miestom pre relax a odpočinok miestnych obyvateľov. Okolie rybníka tvoria zvyšky porastov podhorských jelšových lužných lesov. Na brehoch rastie najmä jelša lepkavá. V rybníku žije niekoľko druhov obojživelníkov, ktoré sa tu v jarných mesiacoch rozmnožujú.

Urpín (510 m n. m.). Vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza blízko centra Banskej Bystrice a je viditeľný z mnohých častí mesta. Používa sa preto aj ako synonymum pre samotné mesto, „Mesto pod Urpínom“, alebo len „Pod Urpínom“. Vrch Urpín dal meno aj organizáciám, firmám či produktom z Banskej Bystrice: folklórny súbor Urpín, pivo Urpiner Banskobystrického pivovaru. Nachádza sa tu Kostolík Povýšenia sv. Kríža (Kalvária). Vyhliadka na Urpíne odhalí výhľad na Kremnické vrchy, Malachov a Fončordu. Geologickú stavbu reprezentujú horniny krížňanského (ružové vápence jury a prevrásnené slienité vápence sp. kriedy) a chočského príkrovu – ostrohranne sa rozpadajúce sa dolomity triasu, ktoré tvoria vrchol Urpína a jeho JZ a JV svahy.

 

 

Názvy informačných panelov

 

  1. Lužné lesy na Slovensku / Kolobeh vody v prírode a typy vôd

  2. Dreviny lužných lesov – Topole / Druhy rýb a rybie pásma
  3. Dreviny lužných lesov – Vŕby / Ryby stojatých vôd
  4. Dreviny lužných lesov – Jelša, brest / Ryby stojatých vôd
  5. Dreviny lužných lesov – Dub, jaseň / Rybolovné techniky – prívlač
  6. Dreviny lužných lesov – Hrab, javor / Rybolovné techniky – muškárenie
  7. Bylinný kryt lužných lesov / Rybolovné techniky – plávaná
  8. Bylinný kryt lužných lesov / Rybolovné techniky – položená
  9. Mokrade / Rybník Pod Rybou

 

 

 

 

Exportovať do PDF