Slovenské rudohorieKošický krajlesníckyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Geomorfologické jednotky: Hornádska kotlina a Volovské vrchy
Geologické jednotky: vnútrokarpatský paleogén a gemerské pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Spišská Nová Ves, Novoveská Huta, Medvedia dolka
Východisko: Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, Medvedia dolka
Trasa: Spišská Nová Ves- Novoveská Huta, Medvedia dolka: okruh po lesných cestách a chodníkoch vo svahu masívu Medvedia hlava – Kvašné lúky a dolinou Medvedia dolka
Dĺžka, prevýšenie: 2,5 km, prevýšenie 133 m
Čas prechodu: 1 h
Počet zastávok: 5
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Úvod a druhá polovica trasy sú súbežné s modrou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2004; 2020 obnova

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave a chodník je dobre značený (2022).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Lesy mesta Spišská Nová Ves, Novoveská cesta 9304/28, 053 31  Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, tel. 053 / 4173 420

Poznámky: (1) Pôvodný názov chodníka – Medvedí chodník – bol po jeho rekonštrukcii zmenený na počesť jeho autorky. (2) Informačné panely dopĺňajú nečíslované tabuľky s rôznou tematikou. (3) Vo východisku trasy je zároveň posledná zastávka Banského náučného chodníka Novoveská Huta.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. U správcu chodníka (kontakt vyššie) je možné vyžiadať si odborný sprievod lesníka miestnej lesnej správy.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Novoveská Huta. Bývalá banícka osada, dnes mestská časť Spišskej Novej Vsi na kontakte Hornádskej kotliny a severozápadného cípu Volovských vrchov v oblasti ústia Suchohorského potoka do Holubnice. V listinách mesta sa spomína v roku 1383. Lokalita je zaujímavá na Slovensku ojedinelým výskytom a ťažbou až trojakých významných nerastných surovín: medenej rudy, sadrovca-anhydritu a uránovo-molybdénových rúd. Z historického hľadiska dominantné bolo baníctvo a hutníctvo medenej rudy (chalkopyritu). Záznamy o cene novoveskej medi sa uvádzajú v 14. storočí pod obchodným názvom “Neudorfer Kupfer”, pod ktorým bola známa po celej Európe. Tunajšie bane, huty a hámre navštívil uhorský kráľ Matej I. (Matej Korvín), s čím súvisia miestne názvy ako Kráľovský potok, Kráľov prameň, Údolie Kráľovského potoka. Sadrovec sa intenzívne ťažil od roku 1856, pálila sa z neho sadra alebo sa používal ako prísada pri zhutňovaní Ni-Co rudy. Sadrovec a anhydrit sa ťažia aj dnes. Uránová ruda sa ťažila povrchovo a neskôr aj podzemne v rokoch 1962 – 1966. Na konci 19. storočia (1876) tu vznikli klimatické a vodoliečebné kúpele ako náhrada za niekoľko storočí prosperujúce baníctvo. Existovali až do druhej polovice 20. storočia. Osadou prechádza štátna cesta zo Spišskej Novej Vsi do doliny Hnilca a Slanej (Dobšiná, Nálepkovo, Rožňava).

Prírodná pamiatka Hutianske (alebo Hutnianske). Chránené územie vo výbežku Hornádskej kotliny do Volovských vrchov medzi intravilánom Spišskej Novej Vsi a jej mestskej časti Novoveská Huta vyhlásené v nive potoka Holubnica medzi štátnou cestou a potokom v roku 1988 na ochranu vzácnych druhov motýľov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Ide o malé územie s pomerne veľkou zraniteľnosťou aj pri malých zásahoch. Tu bol prvýkrát zistený motýľ Scrobipalpa reiprichi Povolný, 1984. Pamiatka je súčasťou rozsiahleho chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy (súčasť sústavy Natura 2000).

Hornádska kotlina. Výrazná zníženina na východnom Slovensku, pretiahnutého pôdorysu východo-západného smeru v dĺžke vyše 60 km – veľmi mladá tektonická depresia medzi východnými časťami Kozích chrbtov a Nízkych Tatier, Slovenským rajom, Volovskými vrchmi, Braniskom a Levočskými vrchmi zhruba medzi obcami: Vikartovce (resp. takmer Liptovská Teplička), Markušovce, Kluknava, Poľanovce a Jánovce. Leží vo výškach od 330 (pri výtoku Hornádu z nej) do okolo 960 m n. m. (na severom úpätí Nízkych Tatier) a má prevažne pahorkatinový reliéf na východe prechádzajúci až do vrchovinového. Vyplnená je flyšovými horninami (paleogénne zlepence, ílovce, pieskovce, prachovce), ktoré vo východnej časti prekrývajú rozsiahle akumulácie hlinitých štrkov a piesčitých hlín pleistocénnych náplavových kužeľov a v úzkej nive Hornádu a jeho prítokov kvartérne štrky, piesky a hliny. Vo východnej časti kotliny sú špecifickým fenoménom masívne uloženiny travertínov z minerálnych prameňov na tektonických zlomoch (Dreveník, Spišský hrad, Sivá Brada). Takmer celým územím kotliny preteká Hornád s výnimkou 11 km dlhého úseku medzi Hrabušicami a Smižanmi, na ktorom preteká severným okrajom Spišsko-gemerského krasu (resp. jeho podcelku Slovenský raj) v kaňonovitom údolí. Kotlina leží v dažďovom tieni najmä Tatier, je preto relatívne suchá. Je takmer celá odlesnená, len v členitejšej centrálnej časti na pieskovcových chrbtoch medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou sú ostrovy lesov.

Volovské vrchy.

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvodné informácie / Ako vzniká les (obojstranný panel)
  2. Dreviny
  3. Poľovníctvo
  4. Značky v lese
  5. Celospoločenský význam lesa

Doplnkové tabuľky: Snehová jama; Zážitkový chodníček; Život stromu; Milier; História vrtu 772

 

         

Exportovať do PDF