Slovenské rudohorieKošický krajbanícky / ťažobnýgeovednýhistorickýpešítrasa okružnávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Geomorfologické jednotky: Hornádska kotlina a Volovské vrchy
Geologické jednotky: vnútrokarpatský paleogén a gemerské pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Spišská Nová Ves, Novoveská Huta, Poľovník
Východisko: Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, námestie
Trasa: Červená (základná): Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, námestie – Kráľov prameň – rázcestie Pod Zlomom – Vojtechova samota – Rybníky – poľana Leithaus – Novoveská Huta, námestie – odbočka Medvedia dolka

Žltá (spojka): poľana Leithaus (na červenej trase) – banské pole Bartolomej – rázcestie Pod Zlomom (na červenej trase)

Modrá (variant): rázcestie Pod Zlomom (na červenej trase) – Malý Muráň (961 m n. m.) – Vojtechova samota (na červenej trase)

Dĺžka, prevýšenie: 18 km (celková dĺžka trás)
Čas prechodu: individuálny podľa zvolenej trasy
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: banícke, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný s odbočkami, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na červenú, zelenú a modrú turistickú značku.

Rok otvorenia: 2013

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave, niektoré sú značne vyblednuté. Chodník je dobre značený. (2022)

Textový sprievodca: brožúra Náučný banský chodník Spišská Nová Ves – Novoveská Huta (autori Jozef Daniel a Marián Jančura, vydal OZ Banícky spolok Spiš, Spišská Nová Ves, 2013, 16 strán)

Kontakt: Banícky spolok Spiš, Markušovská cesta 2, 052 01  Spišská Nová Ves; Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31  Spišská Nová Ves-Novoveská Huta

Poznámky: (1) Chodník tvorí základná okružná červená trasa s drobnými odbočkami a dve z nej odbočujúce variantné trasy – žltá, ktorou sa dá červený okruh dvojako skrátiť, a modrá s výstupom na Malý Muráň. (2) Všetky zastávky (informačné panely) sú na červenej (základnej) trase. (3) Červenú a modrú trasu chodníka možno absolvovať aj na bicykli. (4) Pre náučný chodník sa používajú rôzne názvy, napr. Náučný banský chodník Spišská Nová Ves – Novoveská Huta. Informačné panely nesú označenie Náučný chodník Novoveská Huta.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Odporúčame skombinovať s blízkym Lesníckym náučným chodníkom Diana.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Novoveská Huta. Bývalá banícka osada, dnes mestská časť Spišskej Novej Vsi na kontakte Hornádskej kotliny a severozápadného cípu Volovských vrchov v oblasti ústia Suchohorského potoka do Holubnice. V listinách mesta sa spomína v roku 1383. Lokalita je zaujímavá na Slovensku ojedinelým výskytom a ťažbou až trojakých významných nerastných surovín: medenej rudy, sadrovca-anhydritu a uránovo-molybdénových rúd. Z historického hľadiska dominantné bolo baníctvo a hutníctvo medenej rudy (chalkopyritu). Záznamy o cene novoveskej medi sa uvádzajú v 14. storočí pod obchodným názvom “Neudorfer Kupfer”, pod ktorým bola známa po celej Európe. Tunajšie bane, huty a hámre navštívil uhorský kráľ Matej I. (Matej Korvín), s čím súvisia miestne názvy ako Kráľovský potok, Kráľov prameň, Údolie Kráľovského potoka. Sadrovec sa intenzívne ťažil od roku 1856, pálila sa z neho sadra alebo sa používal ako prísada pri zhutňovaní Ni-Co rudy. Sadrovec a anhydrit sa ťažia aj dnes. Uránová ruda sa ťažila povrchovo a neskôr aj podzemne v rokoch 1962 – 1966. Na konci 19. storočia (1876) tu vznikli klimatické a vodoliečebné kúpele ako náhrada za niekoľko storočí prosperujúce baníctvo. Existovali až do druhej polovice 20. storočia. Osadou prechádza štátna cesta zo Spišskej Novej Vsi do doliny Hnilca a Slanej (Dobšiná, Nálepkovo, Rožňava).

Štôlňa Horná Bartolomej. Banská lokalita južne od Novoveskej Huty s výskytom viacerých sekundárnych minerálov medi. Legendárne sú hlavne agregáty tyrolitu, klinoklasu a strašimiritu. Na halde Bartolomej štôlne je najznámejší a pravdepodobne najvýznamnejší výskyt cornwallitu na Slovensku. Svetlozelený strašimirit tu má svetovú lokalitu, pravdepodobne druhý výskyt na svete. Tyrolit vystupuje na puklinách hornín väčšinou v podobe vejárovitých alebo radiálnych zelených agregátov s perleťovým leskom.

Prírodná rezervácia Muráň. Chránené územie vo vrcholovej časti a na svahoch vrchu Muráň (1 260 m n. m.) vo Volovských vrchoch na ochranu zachovalých zväčša pôvodných jedľových a jedľovo-smrekových lesov pralesného charakteru. Z juhu na ňu nadväzuje v oblasti Veľkej Knoly (1 266 m n. m.) chránený areál Knola vyhlásený na ochranu hodnotných hôľnych porastov, pramenísk, skál a fragmentov pôvodných lesov s mnohými ohrozenými a chránenými druhmi rastlín a živočíchov, napr. hlucháňom. Rezervácia Muráň je zároveň územím európskeho významu Muráň a obe chránené územia sú súčasťou chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy (obe kategórie sú súčasťou sústavy Natura 2000).

Hornádska kotlina.

Volovské vrchy.

 

Názvy informačných panelov

  1. Medenorudné baníctvo
  2. Železnorudné baníctvo
  3. Uránový lom – Muráň
  4. Banské pole Peter a Pavol
  5. Rybníky, vodotechnické banské diela
  6. Štôlňa Horná Bartolomej
  7. Prieskum a ťažba uránu
  8. Sadrovec

 

           

Exportovať do PDF