Slovenské stredohorieBanskobystrický krajastronomickýbanícky / ťažobnýgeovednýprírodovednýtechnickýobsahom pre malé detipešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Geomorfologická jednotka: Štiavnické vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
Prístup: bus Banská Štiavnica, Červená studňa
Východisko: Banská Štiavnica, Červená studňa
Trasa: Banská Štiavnica, Červená studňa (sedlo) – Paradajs (939 m n. m.) – Banská Štiavnica, Červená studňa (sedlo)
Dĺžka, prevýšenie: 3,9 km, prevýšenie 111 m
Čas prechodu: 1,5 až 2 h
Počet zastávok: 11 (panely sú obojstranné v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii)
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: historické, banícke, geologické, astronomické, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na červenú turistickú značku a NCH Milana Kapustu po žile Terézia.

Rok otvorenia: 2003

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave. Chodník je udržiavaný.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica

Poznámka: Chodník vedie po lesných cestách a chodníkoch. Na chodníku je vybudovaných niekoľko panoramatických výhľadových stanovísk s výhľadom na Banskú Štiavnicu a okolité pohoria. Pri chodníku sú postavené malé kamenné pyramídy z hornín. Každá hornina je popísaná a niektoré kamene sú vybrúsené, aby bola viditeľná štruktúra horniny. 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Obsah informačných panelov je dobre využiteľný pri vyučovaní a tiež sú tu k dispozícii vzorky desiatok miestnych hornín.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Červená studňa. Rybník v Štiavnických vrchoch 1,5 km severne nad Banskou Štiavnicou v nadmorskej výške 787 m n. m. v rovnomennom sedle medzi vrchmi Glanzenberg, Paradajs a Šobov a dolinami Vyhnianskeho potoka (v povodí Hrona) a potoka Štiavnica (v povodí Ipľa). Bol vybudovaný ako tajch začiatkom druhej polovice 18. storočia podľa návrhu vynálezcu Jozefa Karola Hella, aby náhonný jarok z neho privádzal vodu k šachte Amália na pohon vodostĺpcového čerpacieho stroja ako aj k iným banským dielam. Dĺžka jeho hrádze je 117 m. Sedlo Červená studňa je významnou križovatkou ciest a východiskom atraktívnych turistických značených ciest a viacerých náučných chodníkov.

Paradajs (939 m n. m.). Druhý najvyšší vrch Štiavnických vrchov, západne od Banskej Štiavnice. Južne po hrebeni sa nachádza rovnako vysoký Tanád. Vrchol nie je zarastený lesom a je z neho panoramatický výhľad do okolia. Lesné porasty sú tvorené bučinami, ale najmä vysadenými monokultúrami smreka a borovice. Horninové podložie tvorí andezit s veľkými kryštálmi biotitu a amfibolitu. V jeho východnej časti prechádza zlatonosná Žila Terézia.

Banská Štiavnica. Historické banské, dnes okresné, mesto v centre Štiavnických vrchov so zvlášť bohatou minulosťou, známe ťažbou drahých a farebných kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou s množstvom európskych a svetových prvenstiev z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Prvá písomná zmienka o meste je už z roku 1156. Pre svoj mimoriadny charakter bola v roku 1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu a ako „historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia“ sa stala v roku 1993 súčasťou zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. K pamiatkam či objektom hodným návštevy patria okrem kostolov, kalvárie nad mestom a synagógy napr. tiež: Starý zámok, Nový zámok, Klopačka, Kammerhof, štôlňa Glanzenberg, Berggericht, Galéria Jozefa Kollára. Sprístupnené sú celoročne ako súčasti Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Galéria Jozefa Kollára prezentuje okrem cenných diel starých majstrov aj dielo svojich rodákov maliarov Edmunda Gwerka a Jozefa Kollára.

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Štiavnické vrchy. Chránené územie vyhlásené v roku 1979 na takmer celom území Štiavnických vrchov s výnimkou niekoľkých ich okrajových častí. Pohorie, budované vulkanitmi a andezitovým vrcholom Sitna dosahujúce výšku 1 009 m n. m., leží na rozhraní dvoch klimatických typov a prenikajú doň od juhu teplomilné a od severu karpatské horské prvky flóry a fauny. Fytogeograficky územie patrí do obvodu predkarpatskej flóry. Severnú hranicu svojho rozšírenia tu dosahuje napr. dub cerový a javor tatársky, na výslnných lokalitách s plytkou skeletovitou pôdou rastú xerotermy, ako kostrava valeská, kavyľ vláskatý či kukučka vencová. Veľkú časť územia CHKO zaberajú lesy (65 %), ktoré sú druhovým zložením najmä v centrálnej časti vplyvom stáročnej banskej a hutníckej činnosti po totálnom odlesnení nepôvodné, tvorené smrekovými monokultúrami. Lokálne sú vo vyšších polohách bučiny s jedľou a umelo vysadzovaným smrekom a na skeletnatých pôdach lipovo-javorovo-jaseňové sutinové lesy. Na karbonátové podložie v okolí Sklených Teplíc sa viaže výskyt tisu. Zo živočíšstva sú zastúpené o. i.: orol krikľavý, myšiak hôrny, rys, mačka divá, medveď hnedý, vydra riečna, vidlochvost feniklový a ovocný, žije tu tiež vzácna modlivka zelená, roháč obyčajný a fúzač alpský. V opustených banských dielach sa vyskytuje niekoľko druhov netopierov (podkovár veľký, p. malý, netopier obyčajný…). Lokálnymi zvláštnosťami lesov sú hojné prímesi cudzokrajných drevín, súvisiace s pôsobením lesníckej katedry od roku 1807 – súčasti Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. K svojrázu územia CHKO významne prispievajú historické banské diela, a to najmä vodné nádrže – tajchy –, budované v minulých storočiach ako zdroj energie i úžitkovej vody pre banícke účely, ktoré spolu s napájacími a náhonovými jarkami a ďalšími zariadeniami tvoria unikátny vodohospodársky systém. V hraniciach CHKO leží viacero území európskeho významu (súčasti sústavy Natura 2000), z ktorých najrozsiahlejšími sú Hodrušská hornatina, Suť a Skalka.

 

Názvy informačných panelov

 1. Príbeh krajiny a človeka v nej
 2. Zrodenie vesmíru
 3. Formovanie Zeme
 4. Vnútro a povrch Zeme
 5. Štiavnický stratovulkán
 6. Strieborné mesto
 7. Rozkvet a pád
 8. Banská technika
 9. Viera baníkov, povery a mýty
 10. Príbeh tajchov
 11. Príroda, lesy a lesníctvo

 

Exportovať do PDF