Slovenské stredohorieBanskobystrický krajgeovednýhistorickýlesníckyprírodovednýcyklistickýpešítrasa líniovávhodný pre bicyklevhodný pre školy obmedzene
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Geomorfologická jednotka: Vtáčnik
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Ponitrie
Prístup: bus Žarnovica, vlak Žarnovica
Východisko: Žarnovica, areál lesného závodu Žarnovica pri železničnej stanici
Trasa: Žarnovica – Horné Hámre – Župkov – Hrabičov – Pilka – Kollárová – Pavlova  lúčka – Megová – Podkľak – Pilka – Žarnovica
Dĺžka, prevýšenie: 32 km, prevýšenie 650 m
Čas prechodu: individuálny
Počet zastávok: 11
Náročnosť: nenáročná až mierne náročná trasa

Zameranie chodníka: historické, lesnícke, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, cyklistický, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: čiastočne so zelenou turistickou značkou

Rok otvorenia: 2005; 2015 a 2019 obnova a doplnenie nových informačných panelov

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Lesy SR, š. p., odštepný závod Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81  Žarnovica, tel. 045 / 6812 351

Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave.

Poznámky: (1) Chodník vedie po trase bývalej lesnej železnice. (2) Informačné panely stoja v jednotlivých obciach či osadách, viacero ďalších je v areáli múzea v Pilke a lesnícky zamerané panely sú medzi Pilkou a lyžiarskym strediskom Ostrý Grúň.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie medzi lokalitami Pilka a Kollárová. Areál múzea v Pilke odporúčame ako exkurznú lokalitu s dôrazom na históriu lesných železníc na Slovensku. Pri trase náučného chodníka je niekoľko pamätníkov pripomínajúcich vypálenie obcí v januári 1945.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kľakovská dolina. Mikroregión tvorí päť obcí Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Ostrý Grúň a Kľak v južnej časti pohoria Vtáčnik. Kľakovská dolina počas II. svetovej vojny prežila ťažké chvíle. Kvôli pomoci partizánom boli obce Ostrý Grúň a Kľak vyvraždené a vypálené. Pripomínajú to pomníky, pamätné izby ako i artefakty bojov. Miestni obyvatelia udržujú i tradičné zvyky. Medzi najväčšie podujatia doliny patria majstrovstvá v kosení ručnou kosou v obci Ostrý Grúň.

Lesná železnica. V minulosti merala 34,3 km. Jazdili na nej tri rušne, 50 oplenových a 35 plošinových vozňov. Prvý vlak sa vydal do doliny 1. októbra 1928. V tridsiatych rokoch 20. storočia zohrala významnú hospodársku úlohu. Ročná kapacita odvozu dreva predpokladala prepravu 46 tis. m3 bukového dreva. Z dôvodu nárastu ťažby bola v roku 1935 postavená moderná elektrická píla so skladom dreva. Jej výkon v odvoze dreva bol nenahraditeľný, no postupom času stúpali náklady na jej prevádzku. V rokoch 1965-1966 bola Žarnovická lesná železnica zrušená. Areál bývalého depa na Pilke tvorí základ pri budovaní expozície lesnej železnice.

Zemný most Pokuty. Dvojoblúkový kamenný most ukrytý v horách pri obci Kľak je jedným z posledných reliktov zaniknutej lesnej železničky, ktorá sa v minulosti kľukatila Kľakovskou dolinou. Unikátny most  postavený z prírodného kameňa – andezitu. Od roku 2009 je zaradený do siete Významných lesníckych miest.

Pokutský vodopád. Najvyšší vodopád v pohorí Vtáčnik, ktorým prítok Pokutského potoka prekonáva zbytok andezitového lávového prúdu. Cez vodorovnej doskovito uložené bloky andezitov preteká najviac vody v jarných mesiacoch. V okolí vodopádu rastie bukový les.

Nálezisko tetradymitu v Župkove. Malá, asi 30 metrová štôlňa je dnes už zasypaná. Nachádza sa pri kopanici Pod Angletovcami, (jedna z kopaníc obce Župkov, v časti Horný Župkov) je unikátnym náleziskom mimoriadne vzácneho minerálu tetradymitu. Krehký fluoreskujúci minerál oceľovosivej až žltosivej farby sa v takejto čistej forme nachádza len na pár miestach na svete. Okrem Župkova je to na Urale a vo Švédsku. Župkovská štôlňa je jeho vôbec prvým náleziskom v dejinách. Pri budovaní chodníka sa jeho tvorcovia rozhodli vstup do štôlne naimitovať v podobe konštrukcie vstupných dverí.

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Ponitrie. Chránené územie vyhlásené v roku 1985 v dvoch susediacich – geologicky a tým aj inak odlišných – horských celkoch Tribeč a Vtáčnik zhruba medzi Nitrou a líniou Prochoť – Podhradie pretiahnutého tvaru v dĺžke cca 55 km. Tribeč, ako jadrové pohorie, budujú najmä kryštalické bridlice, granodiority, vápence, dolomity a kremence. Jeho morfologicky osobitým a ojedinelým elementom sú 400 až 600 m vysoké nápadne čnejúce „hôrky“ lemujúce jeho ústredný chrbát od východu (napr. Plieška, Dúň, Veľký Lysec, Ploská, Člnok – Hôrka – Skalka) i západu (napr. Veľká skala, Hrdovická, Háj, Tábor). Sú to kvesty, ktoré vznikli na uklonených vrstvách relatívne voči okoliu odolnejších hornín – kremencov a vápencov. Veľkým Tribečom dosahuje maximálnu nadmorskú výšku 829 m. V dôsledku toho väčšinu územia porastajú dubovo-hrabové a dubové, vo vyšších polohách i bukové lesy a zväčša teplomilné rastlinné spoločenstvá so vzácnymi druhmi, napr. peniažtek slovenský, hrdobárka páchnuca, hrachor benátsky, kosatec nízky, hlaváčik jarný, poniklec veľkokvetý, ľalia zlatohlavá. Zhruba na línii Veľké Pole – Radobica naň severovýchodným smerom nadväzuje vulkanické pohorie Vtáčnik, budované najmä andezitmi a ich pyroklastikami, dosahujúce výšku 1 346 m (vrch Vtáčnik). To je príčinou, že v ňom prevažujú bukové a bukovo-jedľové lesy, v najvyšších polohách bukové porasty krovitého vzrastu, tzv. listnatá „kosodrevina“ s pôvodným smrekom a horskými druhmi (napr. mačucha cesnačkovitá, kamzičník rakúsky, chlpaňa lesná, iskerník platanolistý, prilbica moldavská a pozoruhodná škarda sibírska). Faunu CHKO reprezentujú: rys, mačka divá, jelenia, v nižších polohách srnčia a diviačia zver, hojná je introdukovaná danielia a muflónia zver. Vzácnymi dravcami sú tu: orol krikľavý, orol kráľovský, hadiar krátkoprstý a včelár obyčajný. Veľmi vzácny (vo Vtáčniku) je jariabok hôrny. V rámci CHKO leží viacero rôzne veľkých území európskeho významu (najrozsiahlejšie sú Vtáčnik na severnom konci a Zobor na južnom) a rozsiahlu centrálnu časť Tribeča s jeho západným okolím tvorí chránené vtáčie územie Tribeč (obe kategórie sú súčasťou sústavy Natura 2000).

 

Názvy informačných panelov

 1. Lesný závod Žarnovica
 2. Brod; Horné Hámre
 3. Župkov
 4. Trať
 5. Pilka
 6. Kollárová
 7. Pokuty
 8. Pavlová lúčka
 9. Megová
 10. Podkľak
 11. Ostrý Grúň

Ďalšie informačné tabule stoja v areáli múzea v lokalite Pilka a na trase medzi Pilkou a lyžiarskym strediskom Ostrý Grúň.

 

 

    

Exportovať do PDF