Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina...Prešovský krajgeovednýhistorickýkultúrnyochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okresy: Levoča a Spišská Nová Ves
Geomorfologická jednotka: Hornádska kotlina
Geologická jednotka: vnútrokarpatský paleogén
Chránené územia: národná prírodná rezervácia Sivá Brada, prírodná pamiatka Jazierko na Pažiti, národná prírodná pamiatka Spišský hradný vrch, prírodná rezervácia Ostrá hora a národná prírodná rezervácia Dreveník
Prístup: bus Spišské Podhradie, Sivá Brada
Východisko: Spišské Podhradie, Sivá Brada
Trasa: Spišské Podhradie, Sivá Brada – Pažica – Spišská Kapitula – Spišské Podhradie – Spišský hrad – Dreveník – Žehra – Hodkovce
Dĺžka, prevýšenie: 14 km, prevýšenie 150 m
Čas prechodu: 5 h, s prehliadkou hradu 8 h
Počet zastávok: 10
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické, ochranárske

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Z veľkej časti sa trasa kryje so žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 1987, 2014 obnova

Aktuálny stav: Niektoré informačné panely z náučného chodníka z roku 1987 sú veľmi zničené.

Textový sprievodca: Sprievodca náučným chodníkom Sivá Brada – Dreveník (1987)

Kontakt: Správa NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 3, 052 01  Spišská Nová Ves

Poznámka: Náučný chodník nie je v teréne vyznačený.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je veľmi vhodný pre terénne vyučovanie a celodennú terénnu exkurziu spojenú s prehliadkou hradu.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Národná prírodná rezervácia Sivá Brada. Chránené územie vyhlásené v roku 1979 vo východnej časti Hornádskej kotliny západne od Spišského Podhradia na ochranu ojedinelej kvartérnej (a naďalej aktuálne sa formujúcej) travertínovej kopy so vzácnou slanomilnou, suchomilnou i močiarnou vegetáciou. Travertín – pramenit – sa zráža z roztokov činných prameňov, ktorých voda je bohatá na sírany a uhličitany. Prirodzené formovanie travertínovej kopy tu významne narušila manipulácia výveru vody. V roku 1957 vybudovaný 132 m hlboký hydrogeologicky vrt pre bývalé kúpele Sivá Brada bol časom riadne zapečatený, avšak neskôr ilegálne otvorený, po čom začala vznikať okolo neho nová, neautentická, travertínová kopa. Umelý gejzír v minulosti striekal vodu do výšky 3 – 5 m. Zároveň bol porušený aj prirodzený vývoj súvisiacich biotopov halofytných spoločenstiev karpatských travertínových slanísk. Navyše nadmerná a necitlivá návštevnosť ma viacero negatívnych dopadov na predmety ochrany územia. V lokalite možno pozorovať kolóniu sysľa pasienkového. Rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Spišskopodhradské travertíny (súčasť sústavy Natura 2000).

Mestská pamiatková rezervácia Spišská Kapitula.* Opevnené stredoveké cirkevné mestečko vo východnej časti Hornádskej kotliny. Doložené je už v roku 1235, od 12. storočia sídlo spišského prepošta, od roku 1776 centrum spišskej diecézy s unikátnou románskou katedrálou a prepoštským palácom. Bolo jedným z centier cirkevného školstva na Slovensku. Do roku 1948 samostatná obec, dnes súčasť Spišského Podhradia.

Spišské Podhradie.* Historické mesto na križovatke starých obchodných ciest vo východnej časti Hornádskej kotliny na riečke Margecianke. Pôvodne bolo podhradím Spišského hradu, no v 13. storočí sa osamostatnilo. V meste je 145 kultúrnych pamiatok (2018) vrátane Spišského hradu, Spišskej Kapituly a niekoľkých chránených lokalít. Je preto atraktívnym turistickým cieľom.

Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad.* Najrozsiahlejší hrad v Uhorsku, postavený v 11. – 12. storočí na travertínovej kope vo východnej časti Hornádskej kotliny na západ od Levoče. Kráľovské sídlo, neskôr rozšírený vojskami Jana Jiskru, v 18. storočí vyhorel, v súčasnosti v čiastočnej obnove. Unikátny románsky palác, stredoveký donjon, gotická kaplnka, cisterna, múzeum.

Národná prírodná rezervácia Dreveník. Jedno z najstarších chránených území na Slovensku (1925) s mimoriadnym vedeckým významom. Mohutná travertínová kopa charakteru stolového vrchu juhovýchodne od Spišského Podhradia, vytvorená v pliocéne až holocéne z prameňov minerálnych vôd na geologickom zlome, so skalnými vežovitými formami, puklinovými jaskyňami a priepasťami, fosílnymi a archeologickými nálezmi, vzácnym rozmanitým rastlinstvom a paradoxnou ťažbou travertínu. Skalné mestá Kamenný raj a Peklo vznikli gravitačným blokovým rozpadom travertínu na flyšových horninách Hornádskej kotliny, niektoré kryhy sú naklonené. Archeologické nálezy sú inštalované vo Vlastivednej izbe v Spišskom Podhradí. Výskyt prímorského druhu machu Bryum marratii (prútnik Marratov), ostrevky vápnomilnej, ostrice nízkej, ponikleca slovenského, severnú hranicu výskytu tu má višňa mahalebka a klokoč perovitý. Rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Spišskopodhradské travertíny (súčasť sústavy Natura 2000).

Spišský travertín. Jeden z najkrajších dekoračných kameňov, pestré sfarbenie od rôznych prímesí, aragonitová výplň, odtlačky listov a bezstavovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kostol Sv. Ducha v Žehre.* Farský kostol v obci Žehra, juhovýchodne od Spišského Podhradia. Z 13. storočia, neskorománsko-ranogotický sloh, dvojloď, unikátne fresky.

Hornádska kotlina. Výrazná zníženina na východnom Slovensku, pretiahnutého pôdorysu východo-západného smeru v dĺžke vyše 60 km – veľmi mladá tektonická depresia medzi východnými časťami Kozích chrbtov a Nízkych Tatier, Slovenským rajom, Volovskými vrchmi, Braniskom a Levočskými vrchmi zhruba medzi obcami: Vikartovce (resp. takmer Liptovská Teplička), Markušovce, Kluknava, Poľanovce a Jánovce. Leží vo výškach od 330 (pri výtoku Hornádu z nej) do okolo 960 m n. m. (na severom úpätí Nízkych Tatier) a má prevažne pahorkatinový reliéf na východe prechádzajúci až do vrchovinového. Vyplnená je flyšovými horninami (paleogénne zlepence, ílovce, pieskovce, prachovce), ktoré vo východnej časti prekrývajú rozsiahle akumulácie hlinitých štrkov a piesčitých hlín pleistocénnych náplavových kužeľov a v úzkej nive Hornádu a jeho prítokov kvartérne štrky, piesky a hliny. Vo východnej časti kotliny sú špecifickým fenoménom masívne uloženiny travertínov z minerálnych prameňov na tektonických zlomoch (Dreveník, Spišský hrad, Sivá Brada). Takmer celým územím kotliny preteká Hornád s výnimkou 11 km dlhého úseku medzi Hrabušicami a Smižanmi, na ktorom preteká severným okrajom Spišsko-gemerského krasu (resp. jeho podcelku Slovenský raj) v kaňonovitom údolí. Kotlina leží v dažďovom tieni najmä Tatier, je preto relatívne suchá. Je takmer celá odlesnená, len v členitejšej centrálnej časti na pieskovcových chrbtoch medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou sú ostrovy lesov.


*Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, kostol sv. Ducha v Žehre sú súčasťou hromadnej kultúrnej lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“ zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

 

Názvy informačných panelov

  1. Spišský salaš
  2. Sivá Brada
  3. Jazierko na Pažiti
  4. Spišská Kapitula
  5. Spišské Podhradie
  6. Spišský hrad – južná brána
  7. Spišský hrad – východná brána
  8. Dreveník
  9. Žehra
  10. Hodkovce

Exportovať do PDF