Slovenské stredohorieBanskobystrický krajbanícky / ťažobnýhistorickýprírodovednýtechnickýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Kremnica
Geomorfologická jednotka: Kremnické vrchy
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: prírodná rezervácia Bujačia lúka, prírodná rezervácia Kremnický štós
Prístup: bus Kremnica – horáreň
Východisko: Kremnica, ul. Bystrická
Trasa: Kremnica – Vejmutovka – PR Bujačia lúka – Alžbetina skala – PR Kremnický štós – železničná stanica
Dĺžka, prevýšenie: 7,1 km, prevýšenie 350 m
Čas prechodu: 3 až 4 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: stredne náročný

Zameranie chodníka: prírodovedné, geologické, historické, technické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový/okružný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie s modrou a žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 1990, kompletná obnova 2009

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Mestské lesy Kremnica s.r.o., Zechenterova 347/2, 976 01 Kremnica,  tel. 045/6744 620, mail: mslkca@mslkca.sk

Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave.

Poznámka: Chodník je dobre vyznačený v teréne. Náučný chodník možno absolvovať ako malý (končí na Vajanke) a veľký okruh, prípadne sa vrátiť z Vyhliadky na začiatok chodníka.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Obsah informačných panelov je dobre využiteľný.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kremnické vrchy – geomorfologický celok vulkanického pôvodu. Geologické zloženie predstavuje súbor sopečných hornín zastúpených najmä andezitmi, ryolitmi, sopečnými brekciami a tufmi. V minulosti tu boli významné ložiská zlata. Povrch je rozčlenený do sústavy chrbtov a rázsoch, striedajúcich sa s hlbokými dolinami, časté sú bralnaté útvary a kamenné moria. Veľká časť Kremnických vrchov je zalesnená. Na západe sú rozsiahle lúky a pasienky. Najvyššie polohy zaberajú bučiny s prímesou smreka. V južnej časti sa vyskytuje dub cerový a niektoré chránené teplomilné stepné druhy. Najvyšším vrchom Kremnických vrchov je Flochová (1316 m n. m.).  Z morfologického hľadiska je významná skupina vrcholových skaliek na hlavnom hrebeni Kremnických vrchov, tiahnúcich sa od Skalky, cez Zlatú studňu po Laurín. Reprezentuje gravitačne rozpadnuté čelo lávového prúdu pyroxenického andezitu Nájdeme tu viacero geomorfologických zaujímavostí, ako sú skalné veže a stĺpy, skalné hríby, novo vznikajúce kývavce, skalné okná a ďalšie zaujímavé útvary.

Vejmutovkový porast je jedným z najstarších porastov na Slovensku so súvislým zastúpením introdukovanej borovice hladkej (Pinus strobus), dreviny pôvodom zo Severnej Ameriky. Vek stromov sa odhaduje na 100 rokov. V minulosti bolo územie chráneným areálom.

Bujačia lúka je prírodná rezervácia s výmerou 2,01 ha. Ochrana fytogeograficky významnej lokality s koncentrovaným výskytom šafránu karpatského.

Kremnický štós je prírodná rezervácia o výmere 18,8 ha. Ochrana západného úbočia andezitového Kremnického štítu s kamennými moriami, bralami, skalnou pionierskou vegetáciou s ihličnatým lesom.

Körmödyho jaskyňa bola vylámaná talianskymi tunelármi pri stavbe železničnej trate v rokoch 1869 – 1872. Nachádza sa asi 200 metrov nad úrovňou železničnej trate a jej rozmery sú 15 x 18 x 8 metrov. Jaskyňa je pomenovaná podľa bylinkára Körmödyho, ktorý žil v jaskyni pred prvou svetovou vojnou.

Kremnica. Mincovňa Kremnica bola v roku 2011 v rámci medzivládnej iniciatívy označená znakom Európskeho dedičstva.

 

Názvy informačných panelov

  1. Vejmutovkový porast
  2. Bujačia lúka
  3. Prvý grantík
  4. Druhý grantík
  5. Vajanka
  6. Alžbetina skala
  7. Kremnický štós
  8. Vyhliadka

 

     

Exportovať do PDF